Версія для друку

ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМ.С.П.ТИМОШЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Код ЄДРПОУ: 05417070
Скорочена назва: І мех НАНУ

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Нестерова вулиця, 3
Фактична адреса: 03057, м. Київ, Нестерова вулиця, буд. 3

Телефон: (044) 456-93-51
Факс: 044) 456-03-19
Веб-сайт: http://www.inmech.kiev.ua
E-mail: guz@carrier.kiev.ua

Керівник: директор Гузь Олександр Миколайович
Тел.: (044) 456-93-51

Вчений секретар: Жук Олександр Петрович
Тел.: 044) 456-03-19

Головний бухгалтер: Коваленко І.Г.
Тел.: (044) 456-93-51

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 01.02.01 Теоретична механіка
I.2 10 Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1918

Механіка композитних і неоднорідних середовищ. Механіка оболонкових систем. Механіка зв'язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій
Стійкість та нелінійні коливання гнучких незбалансованих роторів

2018 рік

Збільшення потужності та продуктивності сучас-них транспортуючих нафту та інші рідинні стру-ктури станцій при одночасному прагненні до зни-ження їх ваги та спрощення конструкцій вимага-ють ретельного динамічного розрахунку їх осно-вного вузла – швидко обертаючого ротора з ура-хуванням всіх основних факторів, які впливають на його стійкість та надійність в процесі експлуа-тації. Такими факторами являються, зокрема, пе-ремінна по довжині згинна жорсткість промвала; суттєве нелінійне зовнішнє демпфірування, поро-джене крім розсіяння енергії в опорах також ін-тенсивною взаємодією робочого колеса з рідин-ним середовищем; внутрішнє демпфірування в матеріалі вала, вплив якого зростає при набли-женні до резонансних зон; нелінійність пружних характеристик вала; неврівноваженість і вала і робочого колеса та ін. Тому актуальною є про-блема динамічних розрахунків роторних систем на основі їх уточнених розрахункових моделей. Окремі публікації в даному напрямку свідчить про ряд складних нелінійних та резонансних явищ (появи автоколивних режимів та режимів „захвату” самозбуджуваних коливань вимушени-ми коливаннями, реалізації при певних умовах бігармонічних (двохчастотних) коливань та спе-цифічних режимів „примусової синхронізації”, хаотичних режимів та ін.)), які супроводжують реальний процес обертання роторів і які необхід-но враховувати в відповідних організаціях та під-приємствах, що займаються проектуванням та розробкою сучасних роторних систем
Теоретичне визначення концентрації напружень в композитних і метале-вих тонкостінних елементах конс-трукцій з підкріпленими отворами при врахуванні нелінійних власти-востей матеріалів.

2016 рік

Розроблені методики, алгоритми та програми до-зволяють розрахувати напружено-деформований стан тонких пластин і оболонок з концентратора-ми напружень (криволінійними отворами, жорст-кими включеннями).
Алгоритм і програма оцінки параме-трів стійкості енергосистеми м. Киє-ва.

2016 рік

На основі результатів, що отримані у відділі стій-кості процесів, видається можливим створення ефективного алгоритму оцінки стійкості енерго-системи міста з урахуванням запізнення в системі управління та при наявності імпульсних збурень
Визначення довговічності елементів конструкцій з полімерних матеріалів з тріщинами на основі методів меха-ніки руйнування.

2017 рік

Методика визначення довговічності виготовле-них з полімерних волокнистих композитів тонких пластин, що містять тріщини, при довготривало-му навантаженні. Пакет прикладних програм.
Задачі кінематичного та динамічно-го аналізу механізмів верстатів, в тому числі систем приводу повороту шпиндельного барабана токарного верстата-автомата.

2017 рік

Розробка математичної моделі, чисельне інтегру-вання системи диференціальних рівнянь, аналіз одержаних результатів. Формулювання пропози-цій по удосконаленню системи приводу повороту шпиндельного барабана.
Дослідження динамічних процесів, що виникають при експлуатації пружних трубопроводів з рідиною з урахуванням імпульсних наванта-жень

2017 рік

Розробка включає дослідження динамічних про-цесів, що можуть виникати у видовжених пруж-них трубопроводах системи водо- і теплопоста-чання під дією імпульсних та ударних наванта-жень. Результати дослідження можуть бути вико-ристані для розробки вимог до безпечної експлу-атації трубопроводів та уникнення аварійних си-туацій.
Закон комфортного набору швидко-сті та гальмування рейкового паса-жирського транспорту.

2017 рік

Пропонується розробка оптимального закону на-бору швидкості та гальмування рейкового паса-жирського транспорту, який є комфортним для пасажирів з точки зору мінімізації динамічних перевантажень, діючих в напрямку руху. Закон може бути використаний при проектуванні сис-тем керування тяговими двигунами та гальмівної системи електротранспорту.
Розрахунок напружено-деформованого стану оболонок та тіл обертання при підвищених тем-пературах.

2015 рік

В господарському комплексі м. Києва використо-вують машини та агрегати, деталі яких працюють в умовах високих температур, наприклад, трубо- та паропроводи систем опалення. Методики, що розроблені в відділі термопластичності дозволя-ють розрахувати напружено-деформований стан таких деталей та спрогнозувати термін їх надій-ної роботи.
Теоретичні основи розробки про-грамного комплексу і методика ви-значення критичного стану та умов руйнування елементів конструкцій з композитних та нанокомпозитних матеріалів на основі чисельних та аналітично-чисельних розрахунко-вих моделей тривимірних

2017 рік

Для визначення критичних параметрів стійкості та руйнування елементів конструкцій з компози-тних і традиційних конструкційних матеріалів застосовуються чисельні та аналітично-чисельні моделі на основі рівнянь тривимірної лінеаризо-ваної теорії стійкості. Визначення нелінійно-деформівного стану, стійкості та початкової за-критичної поведінки елементів конструкцій з композитних та нанокомпозитних матеріалів здійснюється на основі застосування теорії Ти-мошенка-Міндліна. Програмний комплекс і ме-тодика можуть бути застосовані при проектуван-ні та розрахунку сучасних елементів конструкцій авіакосмічної промисловості та суміжних облас-тей.
Розрахунок напружено-деформованого стану посудин для природного газу різної форми з ані-зотропних матеріалів.

2016 рік

Планується розробити та реалізувати метод розв’язання поставлених задач про напружено-деформований стан посудин високого тиску у вигляді циліндричних оболонок з днищами, вну-трішня поверхня яких є сферичною, що полягає в поданні посудин тиску у вигляді пружних систем, складених з ортотропних шаруватих оболонок, що відрізняються формою твірної, структурою по товщині, характером неоднорідності, наванта-женнями.
Методи прогнозування деформатив-них властивосте та довговічності тонкостінних труб із полімерних матеріалів.

2017 рік

Пропонується розв’язок задач розрахунку дефор-мації повзучості, релаксації напружень та часу руйнування тонкостінних полімерних трубчатих елементів. Методи розв’язку містять аналіз на-пруженого стану і кінетики його зміни за часом внаслідок повзучості, вибір та обґрунтування мо-делей деформування та критеріїв руйнування.
Методи прогнозування циклічної довговічності валів транспортних констрМетоди прогнозування циклічної довговічності валів транспортних конструкцій.

2017 рік

Пропонується розв’язок задач розрахунку довго-вічності суцільних і порожнистих валів констру-кцій транспортного призначення за умов наван-таження різнорідними видами статичних і циклі-чних напружень. Методи розв’язку містять аналіз напруженого стану, вибір та обґрунтування сис-теми базових експериментів та визначення мате-ріальних констант.
Розробка методики розрахунку на-пружено-деформованого стану та довговічності циліндричних деталей за умов кількаразового наплавлення і циклічного термомеханічного екс-плуатаційного навантаженнРозробка методики розрахунку на-пружено-деформованого стану Розробка методики розрахунку на-пружено-деформованого стану та довговічності циліндричних деталей за умов кількаразового наплавлення і циклічного термомеханічного екс-плуатаційного навантаженнРозробка методики розрахунку на-пружено-деформованого стану Роз

2015 рік

Буде розроблено кінцево -елементну програму розрахунку напружено-деформованого і мікро-структурного стану та довговічності циліндрич-них елементів конструкцій горнозбагачувальной та металургійної техніки за умов багатошарового зміцнювального або ремонтного наплавлення та циклічного термомеханічного експлуатаційного навантаження.
Методика визначення компонент втрат енергії і фазових зсувів при коливаннях резонаторів із п’єзокераміки.

2015 рік

Ефективність електромеханічного перетворення енергії в п’єзоелектричних тілах може оцінюва-тися кількома способами: за коефіцієнтом елект-ромеханічного зв’язку (КЕМЗ), за величиною по-вної провідності і її активного та реактивного компонентів, за коефіцієнтом передачі п’єзотрансформаторного датчика тощо. В розробці наводяться основи уточненої розрахун-ково-експериментальної методики визначення планарного КЕМЗ, а також тангенсів пружних s11м і п’єзоелектричних d31м втрат. Розрахунки амплітуд і фаз ведуться для компонентів повної провідності. Результати розрахунків добре уз-годжуються із експериментальними даними
Теоретичні основи неруйнівного ультразвукового методу визначення напружень в матеріалі трубопрово-Теоретичні основи неруйнівного ультразвукового методу визначення напружень в матеріалі трубопрово-дів

2016 рік

В теоретичну основу неруйнівного ультразвуко-вого методу визначення напружень покладено закономірності поширення пружних хвиль в тілах з початковими (залишковими) напруженнями. Використовується залежність швидкості поши-рення ультразвукових хвиль від напружень в ма-теріалі конструкції. Для вивчення особливостей поширення пружних об’ємних (поздовжніх і зсу-вних) і поверхневих хвиль в тілах з початковими напруженнями використано загальні тривимірні лінеаризовані рівняння теорії пружності. Під на-звою “початкові напруження ” маються на увазі: експлуатаційні, монтажні, технологічні, остаточні та інші напруження.
Застосування віскеризованих нано- і мікроволокон в конструкціях з ком-позитних матеріалів з метою підви-щення механічних властивостей конструкцій

2016 рік

Віскеризоване нано- і мікроволокно має вигляд волокна, густо покритого нано- чи мікроволоска-ми. Армування матриці нано- чи мікроволокнами значно підвищує механічні властивості констру-кції з композитного матеріалу. В країнах з пере-довими технологіями (США, Японія) віскеризо-вані нано- і мікроволокна виробляють дослідни-ми серіями. Композитні матеріали на основі віс-керизованих нано- чи мікроволокон використо-вуються в аерокосмічній, суднобудівній, автомо-більній галузях промисловості.
Основи розрахунку жорсткості і мі-цності матеріалів з включеннями і порожнинамиОснови розрахунку жорсткості і мі-цності матеріалів з включеннями і порожнинами.

2016 рік

Теоретична основа розрахунку жорсткості і міц-ності матеріалів з включеннями і порожнинами базується на рівняннях пружності в околі одини-чних включень і порожнини або структурно-неоднорідних середовищ стохастичної структури. Застосуванням методів теорії випадкових функ-цій та теорії потенціалу побудовано функціона-льні залежності жорсткості і граничних наванта-жень від пружних характеристик, об’ємного вмі-сту і форми включень та досліджено притаманні їм закономірності.
Експериментальне визначення влас-них частот коливань конструкцій, що складаються з тонкостінних еле-ментів

2015 рік

Розроблено два способи визначення власних час-тот коливань. 1. Реєстрація нестаціонарних деформацій при ударі за допомогою високоточної широкосмуго-вої восьмиканальної тензостанціі LMS SCADAS Mobile (Бельгія) на персональному комп'ютері з подальшим виміром періоду коливань. 2. Реєстрація деформацій при ударі п’єзотензорезистором на осцилографі типу GDS - 806S з подальшим Фур'є аналізом.
Немає даних для відображення