Рада директорів підприємств, установ та організацій м. Києва

Рада директорів підприємств, установ та організацій м. Києва є консультативно-дорадчим органом при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Рада директорів створюється у зв'язку з необхідністю об'єднання діяльності підприємств, установ та організацій всіх форм власності у вирішенні питань, пов'язаних з розвитком промислового комплексу міста, ефективним використанням промислових та виробничих потужностей, утворенням додаткових робочих місць, поліпшенням соціально-економічного стану у м. Києві.

Склад Ради директорів м. Києва формується за пропозиціями районних в місті Києві державних адміністрацій та районних Рад директорів (керівників) підприємств, установ та організацій при цих районних в місті Києві державних адміністраціях.

Завантажити

Затверджено
Розпорядження Київської
міської державної адміністрації
12.07.2006 N 1050

(у редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
20.05.2015 N 484)

Положення
про Раду директорів підприємств, установ та організацій м. Києва
при виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)

1. Загальні положення

1.1. Раду директорів підприємств, установ та організацій м. Києва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) створено відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01 липня 1997 року N 917 “Про створення Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва при Київській міській державній адміністрації”.

1.2. Положення про Раду директорів підприємств, установ та організацій м. Києва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі – Положення) визначає правовий статус, структуру та права Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) (далі – Рада директорів м. Києва).

2. Правовий статус Ради директорів м. Києва

2.1. Рада директорів м. Києва створюється як консультативно-дорадчий орган при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2.2. Рада директорів м. Києва створюється та ліквідується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.3. Склад Ради директорів м. Києва формується за пропозиціями районних в місті Києві державних адміністрацій та районних Рад директорів (керівників) підприємств, установ та організацій при цих районних в місті Києві державних адміністраціях.

3. Мета створення та завдання Ради директорів м. Києва

3.1. Рада директорів м. Києва створюється у зв’язку з необхідністю об’єднання діяльності підприємств, установ та організацій всіх форм власності у вирішенні питань, пов’язаних з розвитком промислового комплексу міста, ефективним використанням промислових та виробничих потужностей, утворенням додаткових робочих місць, поліпшенням соціально-економічного стану у м. Києві.

3.2. Основною метою діяльності Ради директорів м. Києва є сприяння процесам розвитку ринкових відносин в промисловому виробництві, реалізації соціально-економічної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.3. Основними завданнями Ради директорів м. Києва є:

3.3.1. Аналіз виконання програм економічного і соціального розвитку міста та внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо подальшого розвитку промислового потенціалу міста.

3.3.2. Розроблення пропозицій щодо:

ефективного використання інтелектуального та науково-технічного потенціалу, збільшення вкладу науки та техніки у вирішення найважливіших економічних і соціальних проблем міста;

правового забезпечення пільгових умов діяльності підприємств на період їх становлення, зокрема фінансової підтримки;

залучення підприємств, установ та організацій м. Києва до виконання (реалізації) міських програм.

3.3.3. Вивчення товарного ринку, сприяння в налагодженні ділових стосунків з суб’єктами підприємництва.

3.3.4. Вивчення ефективності використання державної і комунальної власності у промисловості, земельних ділянок промислових підприємств та внесення відповідних пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

3.3.5. Сприяння виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) у підготовці пропозицій із вдосконалення законодавства України з питань господарської діяльності, земельних відносин, податкової політики, підприємництва, зайнятості населення, охорони навколишнього середовища тощо для внесення в установленому порядку на розгляд відповідних органів.

3.3.6. Вивчення досвіду реструктуризації промислових підприємств, розроблення рекомендацій та надання практичної допомоги підприємствам з цього питання.

3.3.7. Сприяння розвитку підприємницької діяльності малого та середнього бізнесу.

3.3.8. Інші напрями діяльності, необхідність та доцільність яких виникає в процесі діяльності Ради директорів м. Києва.

4. Структура ради директорів м. Києва

4.1. Загальне керівництво Радою директорів м. Києва здійснює голова Ради директорів м. Києва, його заступник та Президія Ради директорів м. Києва.

Голову Ради директорів м. Києва та його заступника обирає Рада директорів м. Києва терміном на 3 роки.

Президію Ради директорів м. Києва обирає Рада директорів м. Києва в кількості 15 чол.

4.2. Рада директорів м. Києва створює робочі секції з числа членів Ради директорів м. Києва за напрямами і призначає керівників секцій терміном на 3 роки.

4.3. Голова Ради директорів:

головує на засіданнях Ради директорів м. Києва;

керує роботою Президії Ради директорів м. Києва;

організовує поточну діяльність Ради директорів м. Києва;

представляє Раду директорів м. Києва у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

у разі внесення змін разом з районними в місті Києві державними адміністраціями готує пропозиції щодо кандидатур до складу Ради директорів м. Києва, Президії Ради директорів м. Києва та робочих секцій;

забезпечує формування проекту річного плану роботи Ради директорів м. Києва;

звітує на засіданнях Ради директорів м. Києва про виконання річного плану роботи Ради директорів м. Києва.

4.4. Президія Ради директорів м. Києва:

виконує оперативну підготовку засідань Ради директорів м. Києва;

бере участь у розробленні проекту річного плану роботи Ради директорів м. Києва;

координує та спрямовує роботу робочих секцій.

5. Права Ради директорів м. Києва

5.1. Для забезпечення виконання своїх завдань Рада директорів м. Києва має право:

отримувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні документи, довідково-інформаційні матеріали, статистичні дані та інші матеріали з питань, що віднесені до її компетенції;

подавати пропозиції під час підготовки проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради з питань, що стосуються роботи промислового комплексу міста;

створювати експертні та робочі групи із залученням до роботи в них в установленому порядку спеціалістів підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників);

вносити пропозиції виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з питань поліпшення та удосконалення роботи промислових підприємств, установ та організацій міста та таких, що потребують вирішення у державних органах та органах місцевого самоврядування;

запрошувати в установленому порядку на свої засідання працівників профільних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його апарату, керівників підприємств, установ та організацій міста з питань, що визначені порядком денним засідання Ради директорів м. Києва відповідно до її компетенції;

організовувати тематичні конференції, громадські обговорювання з питань захисту вітчизняного товаровиробника;

направляти своїх представників для участі в установленому порядку в засіданнях комісій при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та постійних комісій Київської міської ради у разі розгляду на них питань, пов’язаних з діяльністю промислового комплексу міста у встановленому порядку.

5.2. Голова Ради директорів м. Києва та його заступник мають право (за запрошенням) бути присутніми на Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань, що входять до компетенції Ради директорів м. Києва.

6. Організація роботи Ради директорів м. Києва

6.1. Основною формою діяльності Ради директорів м. Києва є засідання, що проводяться не рідше одного разу на квартал.

6.2. Рада директорів м. Києва здійснює свою діяльність згідно з річним планом роботи, який затверджується на засіданні Ради директорів м. Києва.

6.3. Засідання Ради директорів м. Києва вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

6.4. Рішення Ради директорів м. Києва вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради директорів м. Києва, присутніх на засіданні.

6.5. Рішення Ради директорів м. Києва, прийняті на засіданнях, оформлюються протоколом.

Протокол засідання Ради директорів м. Києва підписує голова Ради директорів м. Києва.

6.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради директорів м. Києва здійснює Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Керівник апарату В. Бондаренко

25 вересня 2020 року відбулося спільне засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва та Української спілки промисловців та підприємців
21 листопада 2019 року відбулося спільне засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва, Української спілки промисловців та підприємців та наукових установ Відділення хімії Національної академії наук України із залученням відповідних фахівців організацій зі спеціальним статусом, керівників промислових підприємств, установ та організацій столиці України.
29 серпня 2019 року на території ПрАТ «Київський радіозавод» та ПрАТ «Елміз» відбулося засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва.
18 квітня 2019 року відбулося спільне засідання Президії Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Українського союзу промисловців і підприємців та Інституту технічної теплофізики НАНУ із залученням відповідних фахівців організацій зі спеціальним статусом, керівників промислових підприємств, установ та організацій столиці України.
Завантажити

Склад президії Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва

1. Осадчий Олександр Володимирович Голова Ради директорів підприємств, установ та організацій м.Києва, Генеральний директор ДП ВО «Київприлад»
2. Майко Віталій Іванович Президент Київської міської асоціації промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку «Київ»
3. Нестеров Валерій Григорович Заступник голови Ради директорів, Голова наглядової ради   ПАТ «Комбінат будіндустрія»
4. Євенко Юрій Юрійович Голова Голосіївської районної Ради директорів, голова правління ПАТ  «Київський маргариновий завод»
5. Сторожук Микола Калістратович Голова Дарницької районної Ради директорів, Голова правління ПАТ «Київський радіозавод»
6. Клименко Володимир Михайлович Голова Деснянської районної Ради директорів, Генеральний директор  ТОВ «Новий друк»
7. Яременко Всеволод Едуардович Голова Дніпровської районної Ради директорів, директор ДП НДІ «Еластик»
8. Ліщук Віктор Іванович Голова Оболонської районної Ради директорів, генеральний директор ПАТ «Чинбар»
9. Соколовський Микола Григорович Голова Печерської районної  Ради директорів, директор Дочірнього підприємства Гальванотехніка ПАТ Київськй завод Радар
10. Овдій Анатолій Олександрович Голова Подільської районної  Ради директорів, голова правління ПАТ Київський суднобудівний-судноремонтний завод
11. Михайлова Раїса Василівна Голова Святошинської районної  Ради директорів, Генеральний директор ТОВ фірма «Фавор»
12. Проценко В’ячеслав Олександрович Голова Солом’нської районної  Ради директорів, Голова правління ПАТ «Меридіан»
13. Маляров Сергій Прокопович Голова Шевченківської районної  Ради директорів, Голова правління ПАТ НВК «Київський завод автоматики»
14. Мірошник Ірина Миколаївна Голова правління ПАТ «Укрпластик»
15. Череда Володимир Вікторович Голова правління ПАТ «Київхліб»

Персональний склад Ради директорів

П. І. Б. керівника  Посада  Назва підприємства 
Машинобудівна секція 
Бровко
Вадим Електромирович 
Генеральний директор  ТОВ ДЕЗ "Залізничник" (Печерський) (за згодою) 
Вехалевський
Дмитро Олексійович 
Директор  ПАТ "Промзв'язок" (Оболонський) (за згодою) 
Волощук
Ігор Вікторович 
Генеральний директор  ДП завод "Арсенал" (Печерський) (за згодою) 
Гулько
Віктор Миколайович 
Директор з виробництва  ТОВ НВП "Квант-Ефір" (Печерський) (за згодою) 
Казимиров
Олександр Сергійович 
Директор  ТОВ НВП "АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД" (Деснянський) (за згодою) 
Коробов
Володимир Костянтинович 
Президент - голова правління  ДАХК "Артем" (Шевченківський) (за згодою) 
Курченко
Микола Олександрович 
Директор  ТОВ Київський механічний завод "Магістраль" (Дніпровський) (за згодою) 
Лихоліт
Микола Іванович 
Директор, головний конструктор  КП СПБ "Арсенал" (Печерський) (за згодою) 
Максименко
Володимир Пилипович 
Голова правління  ПАТ "Київполіграфмаш" (Подільський) (за згодою) 
10  Маляров
Сергій Прокопович 
Голова правління  ПАТ НВК "Київський завод автоматики ім. Петровського" (Шевченківський) (за згодою) 
11  Марченко
Юрій Григорович 
Генеральний директор  ТОВ "Медапаратура" (Оболонський) (за згодою) 
12  Мова
Віктор Іванович 
Генеральний директор  ДНВП "Електронмаш" (Святошинський) (за згодою) 
13  Мясіщев
Ігор Леонідович 
Голова правління - генеральний директор  ПАТ "Київський завод "Радар" (Печерський) (за згодою) 
14  Овдій
Анатолій Олександрович 
Голова правління  ЗАТ "Київський суднобудівний судноремонтний завод" (Подільський) (за згодою) 
15  Осадчий
Олександр Володимирович 
Генеральний директор  ДП ВО "Київприлад" (Солом'янський) (за згодою) 
16  Подрєза
Сергій Михайлович 
Генеральний директор  ДП "Завод 410 ЦА" (Солом'янський) (за згодою) 
17  Проценко
В'ячеслав Олександрович 
Голова правління  ВАТ "Меридіан ім. С. П. Корольова" (Солом'янський) (за згодою) 
18  Роговченко
Олег Олексійович 
Директор  ДП "Дарницький вагоноремонтний завод" (Дніпровський) (за згодою) 
19  Саворовський
Федір Григорович 
Директор  СКТБ з ДВ Інститут фізики ім. В. Є. Лашкарьова (Голосіївський) (за згодою) 
20  Сайков
Євген Олександрович 
Директор індустріального центру  ПАТ "ОТІС" (Святошинський) (за згодою) 
21  Селезненко
Леонід Ігорович 
Директор  КДВП "Контакт" (Оболонський) (за згодою) 
22  Семенцов
Віктор Федорович 
Генеральний директор  ДП "Антонов" (Святошинський) (за згодою) 
23  Соколовський
Микола Григорович 
Директор  ДП "Гальванотехніка" ПАТ "Київський завод "Радар" (Печерський) (за згодою) 
24  Степаненко
Анатолій Петрович 
Директор  ДП "Радіовимірювач" (Дарницький) (за згодою) 
25  Сторожук
Микола Калістратович 
Голова правління  ПАТ "Київський радіозавод" (Дарницький) (за згодою) 
26  Шумило
Микола Михайлович 
Голова правління  ПАТ "Елміз" (Дарницький) (за згодою) 
27  Ямчук
Анатолій Владиславович 
Директор  Український інститут науково-технічної і економічної інформації (Голосіївський) (за згодою) 
Секція будівельних матеріалів 
Босак
Олег Миколайович 
Директор  ТОВ "Фомальгаут-Полімін" (Святошинський) (за згодою) 
Гвоздарьов
Євген Борисович 
Директор  ТОВ "Бетон комплекс" (Оболонський) (за згодою) 
Головаш
Валерій Полікарпович 
Голова правління  ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської" (Голосіївський) (за згодою) 
Нестеров
Валерій Григорович 
Голова правління  ПАТ "Комбінат будіндустрія" (Голосіївський) (за згодою) 
Семенюк
Тетяна Григорівна 
Президент  ПАТ "Азбодеревскло" (Подільський) (за згодою) 
Фармацевтична та хімічна секція 
Безпалько
Людмила Василівна 
Генеральний директор  ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (Святошинський) (за згодою) 
Діденко
Світлана Василівна 
Генеральний директор  ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Дарницький) (за згодою) 
Жебровська
Філя Іванівна 
Голова правління, генеральний директор  ВАТ "Фармак" (Подільський) (за згодою) 
Мірошник
Ірина Миколаївна 
Голова правління  ПАТ "Укрпластик" (Дніпровський) (за згодою) 
Муштук
Анатолій Дмитрович 
Голова ради директорів  СУАП з II у формі ТОВ Офтальмологічна лабораторія-клініка "Ю Ес ОПТИКС" (Печерський) (за згодою) 
Приходько
Роман Миколайович 
Генеральний директор  ТОВ "Фарма Старт" (Солом'янський) (за згодою) 
Яцюк
Олександр Миколайович 
Виконавчий директор  ВАТ "Київмедпрепарат" (Шевченківський) (за згодою) 
Секція харчової промисловості 
Булах
Ігор Васильович 
Директор  ПАТ "Оболонь" (Оболонський) (за згодою) 
Бутенко
Віра Миколаївна 
Голова правління  ПАТ "Київський маргариновий завод" (Голосіївський) (за згодою) 
Михайлова
Раїса Василівна 
Генеральний директор  ТОВ фірма "Фавор" (Святошинський) (за згодою) 
Сичевський
Микола Петрович 
Директор  Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України (Дніпровський) (за згодою) 
Череда
Володимир Вікторович 
Голова правління  ПАТ "Київмлин" (Подільський) (за згодою) 
Швець
Ніна Наумівна 
Генеральний директор  ПАТ "Макаронна фабрика" (Оболонський) (за згодою) 
Секція металовиробів, металообробка 
Гончаренко
Володимир Іванович 
Начальник  Державне підприємство "Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" (Оболонський) (за згодою) 
Приходько
Віктор Романович 
Голова правління  ПрАТ "УХЛ-маш" (Голосіївський) (за згодою) 
Рикуніч
Юрій Миколайович 
Генеральний директор  ПАТ "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" (Солом'янський) (за згодою) 
Сандлер
Володимир Юрійович 
Директор  ТОВ "Євро-Реконструкція" (Дніпровський) (за згодою) 
Силич
Олександр Валентинович 
Директор  Київське учбово-виробниче підприємство N 1 УТОС (Голосіївський) (за згодою) 
Соловйов
В'ячеслав Павлович 
Заступник директора  Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г. П. Доброва НАН України (Шевченківський) (за згодою) 
Секція легкої промисловості 
Барсук
Олександр Миколайович 
Директор  ПП "Ярослав" (Оболонський) (за згодою) 
Вдовиченко
Ніна Борисівна 
Голова правління  ПАТ "Трикотажна фабрика "Роза" (Солом'янський) (за згодою) 
Іванова
Людмила Іванівна 
Директор  ТОВ "Дана-Мода" (Шевченківський) (за згодою) 
Ліщук
Віктор Іванович 
Директор  АТ "Чинбар" (Оболонський) (за згодою) 
Целюлозно-паперова секція 
Клименко
Володимир Михайлович 
Генеральний директор  ТОВ "Новий друк" (Деснянський) (за згодою) 
Михайленко
Володимир Іванович 
Директор  ТОВ "Український папір" (Оболонський) (за згодою) 
Моісеєв
Олександр Ігорович 
Генеральний директор  ТОВ "СП "Голографія" (Дарницький) (за згодою) 
Сосса
Ростислав Іванович 
Директор  ДНВП "Картографія" (Деснянський) (за згодою) 
Степанов
Максим Володимирович 
Директор  ДП Поліграфічний комбінат "Україна" (Шевченківський) (за згодою) 
Усенко
Олексій Миколайович 
Президент  ПрАТ "Бліц-Інформ" (Деснянський) (за згодою) 
Деревообробна секція 
Горбатюк
Паладій Миколайович 
Генеральний директор  ПрАТ "Фанплит" (Дніпровський) (за згодою) 
Левицький
Віктор Йосипович 
Голова правління  ПАТ "Спецмеблі" (Подільський) (за згодою) 
Нестеренко
Сергій Геннадійович 
Генеральний директор  НВПП "Анег" (Деснянський) (за згодою) 

План роботи Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва на 2020 рік

Дата проведення,

назва  заходу

Зміст заходу Відповідальний за підготовку та проведення Місце проведення
1. Січень

Засідання Президії Ради директорів

Про головні завдання розвитку економіки м. Києва відповідно до Підпрограми 2 "Міська цільова програма сприяння розвитку промисловості на 2019–2022 роки" Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки.
Обговорення проекту Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року.
Осадчий О.В.,

члени  Ради директорів

Київська ТПП
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55
2. Лютий

Засідання Президії Ради директорів

Про поєднання зусиль промисловості та науки в реалізації наукових проектів Національної академії наук України, які можуть бути впроваджені на промислових підприємствах та у міському господарстві (Відділення механіки та відділення економіки). Осадчий О.В.,

члени Президії Ради директорів

Конференц-зал НАН України
вул. Володимирська, 55.
3. Березень

Засідання Президії Ради директорів

Про результати роботи промислового комплексу м. Києва за 2019 рік та завдання щодо стабілізації роботи промислового комплексу на 2020 рік.
Про участь промислових підприємств у виставці –презентації промислової продукції київських виробників ”Зроблено в Києві” за галузевим принципом.
Осадчий О.В.,

члени Президії Ради директорів

ПрАТ "Київський маргариновий завод", м. Київ, пр. Науки, 3
4. Квітень

Засідання

Президії Ради  директорів

Стратегія подальшого реформування сфери управління державною власністю та поводження з державними підприємствами, які знаходяться у підпорядкуванні центральних органів влади. Осадчий О.В., члени Ради директорів м. Київ, вул. Грушевського 12/2
5. Травень

Засідання Президії

Ради директорів

Про організацію проведення конкурсу "Столичний стандарт якості".

Осадчий О.В.,

члени  Ради директорів

Київська ТПП
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55
6. Червень

Засідання Ради директорів

Урочисте засідання Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, присвячене Дню працівників текстильної та легкої промисловості України, за участю керівництва Київської міської державної адміністрації, ДК “Укроборонпром”, Державного космічного агентства України, Українського союзу промисловців і підприємців, Київської торгово-промислової палати. Осадчий О.В.,

члени  Ради директорів

Колонна зала Київської міської ради, вул. Хрещатик, 36
Виставка – презентація промислової продукції київських виробників “Зроблено в Києві”. Міжнародний виставковий центр Броварський проспект, 15
7. Липень

Засідання

Президії Ради директорів

Про налагодження конструктивного діалогу соціальних партнерів в рамках співпраці з Фондом соціального страхування. Осадчий О.В.,

члени  Президії Ради директорів

Деснянська РДА
м. Київ, просп. Маяковського, 29
8. Вересень

Засідання Ради директорів

Урочисте засідання Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, присвячене Дню машинобудівника, за участю керівництва Київської міської державної адміністрації, ДК “Укроборонпром”, Державного космічного агентства України, Українського союзу промисловців і підприємців, Київської торгово-промислової палати.

Осадчий О.В.,

члени  Ради директорів

Колонна зала Київської міської ради,

вул. Хрещатик, 36

9. Жовтень

Засідання Ради директорів

Про розробку проекту Стратегії розвитку міста Києва до 2035 року і Плану заходів з її реалізації.
Урочисте засідання Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, присвячене Дню працівників харчової промисловості України
Осадчий О.В.,

члени  Ради директорів

ДП"Київприлад"
м. Київ, вул. Гарматна, 2
10. Листопад

Засідання

Ради директорів

Практична реалізація інвестиційних та інноваційних проектів, розроблених промисловими підприємствами м. Києва. Осадчий О.В.,

члени  Президії Ради директорів

м. Київ,

КМДА,

вул. Хрещатик, 36

11. Грудень

Засідання

Президії Ради директорів

Про проведену роботу Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва та районних Рад директорів у 2020 році (звіти голів районних рад директорів) та планування подальшої роботи на 2021 рік. Осадчий О.В.,

члени  Президії Ради директорів

ПАТ "Меридіан"
м. Київ, бульвар Лепсе, 8