Версія для друку

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ.Р.Є.КАВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ: 05416946
Скорочена назва: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Район: ПЕЧЕРСЬКИЙ
Юридична адреса: Васильківська вулиця, 45
Фактична адреса: 03022, м. Київ, Васильківська вулиця, буд. 45

Телефон: (044) 259-01-83
Факс: (044) 258-16-56
Веб-сайт: http://www.onconet.kiev.ua
E-mail: nauka@onconet.kiev.ua

Керівник: Директор Чехун Василь Федорович
Тел.: (044) 259-01-83

Вчений секретар: Воєйкова Ірина Михайлівна
Тел.: (044) 257-90-54

Головний бухгалтер: Хльобас Надія Василівна
Тел.: (044) 257-06-43

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.2 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 08 Дослідження та розробки в галузі медичних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1960

1. Виявлення маркерів злоякісної трансформації та ідентифікації ознак стовбурових клітин пухлинного пласту з метою ранньої діагностики та прогнозу перебігу хвороби; 2. Вивчення біологічних властивостей пухлинних клітин і факторів їх мікрооточення для розробки методології індивідуалізованої корекції взаємин “пухлина-організм”; 3. Вивчення молекулярно-генетичних основ регуляції метаболічних процесів при пухлинній хворобі та розробка біотехнологічних і сорбційних засобів їх фармакокорекції; 4. Вивчення впливу наночастинок і нанокомпозитів на метаболізм нормальних і пухлинних клітин та розробка підходів до таргетної терапії; 5. Вивчення впливу канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища на процес онкогенезу та розробка ефективних засобів профілактики.
Поліфенолвмісні рослинні біокомпозити з протипухлинною та радіопротекторною дією

2015 рік

У співдружності з Інститутом біохімії і біотехнології ім. С.Дурмішидзе НААН Грузії розроблена серія біокомпозитів на основі зеленого чаю, червоного винограду та лимону з високою протипухлинною, радіопротекторною, бактерицидною та фунгіцидною активністю. Проведено повний цикл їх доклінічних випробувань, а також досліджено молекулярні механізми їх протипухлинної дії. Протипухлинна активність композитів при їх самостійному застосуванні була досить високою (індекс гальмування росту пухлин становив 20-60%) і проявлялася щодо експериментальних пухлин різноманітного гістологічного походження (карцином легені та молочної залози, сарком, лейкозів) мишей та щурів. Вперше виявлено здатність біокомпозитів значно підвищувати терапевтичну активність широко застосовуваних протипухлинних лікарських препаратів (цисплатину, доксорубіцину, циклофосфаміду, метотрексату) — в тому числі й щодо пухлин, які мають високий рівень резистентності до цих препаратів. Встановлено значну радіопротекторну, бактерицидну та фунгіцидну активність композитів, а також їх здатність гальмувати синтез в організмі тварин таких небезпечних канцерогенів, як нітрозаміни. Розроблені рослинні біокомпозити можуть бути застосовані: 1. Як компоненти комплексної профілактики та комплексного лікування онкологічних хворих. 2. Як засоби супроводу при хіміотерапії онкологічних хворих для підсилення терапевтичного ефекту протипухлинних препаратів та зниження їх побічних токсичних ефектів. 3. В харчовій промисловості при виробництві кондитерських виробів, молочних продуктів, безалкогольних і тонізуючих напоїв, натуральних соків для підсилення їх харчової та біологічної цінності, а також для надання продуктам нових властивостей та підвищення їх якості. Розробка захищена патентами України.
Металовмісні білки як маркери моніторингу перебігу та ефективності хіміотерапевтичного лікування хворих на рак молочної залози

2016 рік

Запропоновано до впровадження в лікувальні заклади онкологічного профілю малоінвазивний спосіб персоналізованого моніторингу перебігу захворювання у пацієнток з раком молочної залози. Спосіб базується на визначенні рівнів специфічних маркерів – металовмісних протеїнів, що беруть участь в регуляції метаболізму заліза та міді в організмі людини, у хворих на рак молочної залози з використанням методу імуноферментного аналізу. Уніфікованість, відтворюваність, доступність та низька собівартість, а також висока чутливість і специфічність дозволяють отримувати об’єктивну інформацію щодо перебігу та ефективності лікування хворих. Використання запропонованого комплексу позапухлинних маркерів у вигляді металовмісних білків дозволить удосконалити якість прогнозування перебігу захворювання, забезпечувати індивідуалізований підхід до підбору тактики лікування, що сприятиме значному поліпшенню якості та тривалості життя хворих завдяки покращенню ефективності хіміотерапевтичного лікування.
Протипухлинна аутологічна вакцина

2015 рік

Запропоновано до впровадження в лікувальні заклади онкологічного профілю оригінальну технологію виготовлення засобу персоніфікованого лікування – протипухлинна аутовакцина, складовою якої є біотехнологічно модифіковані пухлиноасоційовані антигени аутологічного тканинного матеріалу пухлини та продукти синтезу мікробного походження. Вакцина пройшла повний цикл доклінічних та 3 фази клінічних досліджень (протокол №43 засідання Президії Вченої медичної ради МОЗ України від 28 квітня 2000 р.). На протипухлинну вакцину одержано Сертифікат про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату «Протипухлинна аутовакцина» (№411/03-300 200000 від 09.12.2003 р). Розроблено технологічний промисловий регламент (ТПР №64-37046921-001-05 від 21.02.2006 р., протокол №8) на виробництво протипухлинної аутовакцини, затверджений Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України. Включення протипухлинної аутовакцини в схеми лікування онкологічних хворих дозволяє запобігти розвитку рецидивів і метастазів, підвищити показники виживаності таких хворих та покращити якість їх життя. Слід відмітити, що вакцина добре переноситься хворими, не токсична, проста в застосуванні. Собівартість виготовлення вакцини не висока, тому продукт доступний для пацієнтів різних соціальних груп. Використання вакцини дозволить забезпечити економічний ефект за рахунок збільшення терміну та якості життя пацієнтів працездатного віку, які пройшли лікування з приводу онкологічної хвороби. Результати клінічної ефективності протипухлинної аутовакцини захищені патентами України та представлені в наукових публікаціях вітчизняних і закордонних виданнях. В 2016 р за даними Національного Канцер-Реєстру України було оцінено показники 5-, 10- та 15-річної виживаності хворих на рак шлунку, колоректальний рак та рак молочної залози. Показники виживаності вакцинованих хворих із зазначеними пухлинами значно перевищують такі показники хворих, яких лікували згідно стандартних протоколів. Отримані результати є підґрунтям для залучення додаткових інвестицій з метою проведення багатоцентрових клінічних випробувань та налагодження виробництва протипухлинної вакцини згідно вимог GMP. Це буде сприяти включенню протипухлинної вакцини в стандарти для персоніфікованого лікування онкологічних хворих та дозволятиме вивести даний біотехнологічний продукт на вітчизняний та міжнародний ринок.
Спосіб визначення індивідуального прогнозу 5-річної виживаності хворих на рак яєчника

2016 рік

запропоновано до впровадження в лікувальні заклади онкологічного профілю спосіб індивідуального прогнозу 5-річної виживаності хворих на рак яєчника в залежності від молекулярного фенотипу новоутворення. Спосіб базується на визначенні експресії біомолекулярних маркерів (р53, Кі-67, рецепторів естрогенів і прогестерону та щільності мікросудин) у пухлинних клітинах яєчника з використанням імуногістохімічного методу, що дозволяє передбачити перебіг захворювання і може бути підставою для проведення персоніфікованої терапії хворих на післяопераційному етапі. Уніфікованість, відтворюваність, доступність та специфічність методології надасть можливість отримувати об’єктивну інформацію щодо агресивності пухлинного процесу у хворих на рак яєчника. Використання представленої розробки дозволить удосконалити прогнозування перебігу захворювання для корекції алгоритму лікування хворих на рак яєчника.
Сучасні імуноцитохімічні методи діагностики пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин

2016 рік

Згідно нової класифікації ВООЗ (2016) розроблені та апробовані високочутливі методи лабораторної діагностики гострих мієлоїдних і лімфоїдних лейкозів, хронічного мієлолейкозу, інших форм мієлопроліферативних новоутворень, множинної мієломи та мієлодиспластичних синдромів (передлейкозів) з використанням панелі вітчизняних моноклональних антитіл (серія ІЕПОР). Проведення уточненої діагностики гемобластозів у відповідності зі світовими критеріями забезпечує підвищення ефективності лікування онкогематологічних хворих. Розробка впроваджена в клінічну практику. На сьогодні продовжується плідна співпраця з гематологічними відділеннями ряду закладів охорони здоров‘я м. Києва, зокрема: Київський міський гематологічний центр, 9-та клінічна лікарня м. Києва, гематологічний центр КЗ “Феофанія” ДУС, Київський міський онкологічний центр.
Персональний медичний органайзер

2016 рік

Персональний медичний органайзер хворої на рак молочної залози – це нова платформа у галузі здоров’я. Вона розроблена для тих, хто потребує допомоги найбільше – для тих, хто хворіє на надзвичайно небезпечне онкологічне захворювання жінок України – рак молочної залози. Органайзер призначений для безпосереднього управління пацієнткою медичними даними, що стосуються захворювання, та надходять до неї під час діагностування хвороби, лікування і спілкування з медичним персоналом. Органайзер значно розширює можливості пацієнта в моніторингу власного здоров'я і дозволяє активно залучатися до прийняття спільних з медичним персоналом рішень. Це важливо в онкології, коли думка самого пацієнта, його бажання і можливості відіграють значну роль в ухваленні остаточного рішення щодо планування та здійснення етапів діагностики або лікування. Додаток орієнтований на пошук, систематизацію, зберігання та видачу інформації по запитах. Основні варіанти використання: - отримання довідникової інформації; зберігання даних, що стосуються хвороби пацієнтки; - системні медіа функції. Органайзер має дружній, інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс і призначений для користувачів (пацієнтів), які не мають спеціальних знань в галузі інформаційних технологій, а також не є фахівцями у галузі медицини. https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.kistudio.medorg
Діагностика та контроль перебігу мінімальної залишкової хвороби при солідних пухлинах

2016 рік

Пошук прихованих пухлинних клітин у кістковому мозку та периферійній крові хворих на солідні пухлини у поєднанні з визначенням молекулярного профілю пухлини, пов’язаних з її мікрооточенням, уточнює діагноз, вказує на необхідність корекції терапії та прогнозу перебігу захворювання, допомагає його контролювати, що у сукупності стає основою індивідуалізації лікування хворих.
Пов'язка вуглецева сорбуюча

2016 рік

Пов'язка вуглецева сорбуюча ТУ У 24.4-05416946-001:2010 Свідоцтво про державну реєстрацію № 9698/2010 Пов'язка вуглецева сорбуюча є активованим волокнистим вуглецевим матеріалом із розвинутою (1500 см2/г) сорбційною поверхнею та унікальними сорбційно-кінетичними характеристиками, які забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості (до 1,5 г на 1 г власної ваги) різноманітних біологічно активних компонентів, включаючи продукти білкового катаболізму та протеолізу, бактеріальні ендотоксини, біогенні аміни та медіатори запалення, що викликає зменшення інтенсивності місцевої судинної і запальної реакції. Особливості поверхні волокнистих вуглецевих матеріалів забезпечують скорочення часу кровотечі та зниження крововтрати у 1,5-2 рази. Використання пов'язки вуглецевої сорбуючої покращує місцевий гемостаз, купує травматичний набряк, знижує інтенсивність місцевої та загальної запальної реакції, попереджає розвиток ускладнень, прискорює регенеративні процеси та скорочує термін заживлення рани. Призначена для аплікаційно-сорбційної терапії : • ран та опіків • трофічних виразок • пролежнів • ерозивних уражень слизових порожнин носа, рота, піхви Не має токсичної, подразнюючої та алергизуючої дії. Випускається у стерильній подвійній герметичній упаковці, розміри: (5*10), (10*10), (10*20) см.
Спосіб визначення індивідуальної чутливості людини до опромінення на основі хромосомного G2-теста

2015 рік

Зростання захворюваності на злоякісні новоутворення (ЗН) в Україні в значній мірі пов’язано з підвищенням канцерогенного, в тому числі радіаційного, навантаження на населення. Цьому сприяє інтенсивне використання іонізуючих випромінювань в медичній практиці; розвиток радіаційних технологій; а також забруднення значних територій України радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому визначення індивідуальної чутливості (ІЧ) людини до опромінення має практичне та соціальне значення для формування серед населення груп підвищеного ризику радіогенної патології, в першу чергу ЗН, генетичних аномалій та репродуктивних проблем. Відносний ризик розвитку раку у осіб з радіочутливим генотипом підвищений у декілька разів. Спосіб визначення індивідуальної радіочутливості людини полягає в оцінці цитогенетичного ефекту, індукованого тестуючим рентгенівським опроміненням в найбільш радіочутливому періоді (пізньому G2) культури лімфоцитів периферичної крові. Аналіз метафаз та розрахунок коефіцієнтів ІЧ дозволяє виявляти індивідуумів, гіперчутливих до опромінення, в першу чергу в діапазоні малих (надфонових) доз. Переваги запропонованого способу полягають в його здійсненні на індивідуальному рівні, що дозволяє виявляти осіб з радіочутливим генотипом та формувати групи підвищеного променевого і канцерогенного ризиків. Запропонований спосіб визначення ІЧ людини до опромінення на основі хромосомного G2-теста з методичними науково обґрунтованими підходами – це стратегія ефективної первинної профілактики радіогенного раку. Впровадження даного способу спрямовано на захист геному високорадіочутливих осіб від дії малих (надфонових доз опромінення). Цитогенетичне обстеження з використанням хромосомного G2-теста ми пропонуємо проводити в першу чергу серед робітників атомних підприємств, медичного персоналу, діяльність яких пов’язана з використанням джерел іонізуючих випромінювань а також при проведенні моніторингу здоров’я серед найбільш критичних та вразливих груп населення, що мешкають на радіаційно-забруднених територіях країни (діти, вагітні). Запропонований спосіб визначення ІЧ до опромінення рекомендуємо призначати онкологічним хворим до початку променевої терапії з метою запобігання ранніх та віддалених променевих ускладнень із боку здорових тканин, що потрапляють в зону опромінення пухлин.
Оцінка ризиків для здоров’я киян від електромагнітного випромінювання базових станцій мобільного зв’язку

2015 рік

Пропонується оцінка рівнів випромінювання базових станцій мобільного зв’язку у м. Києві та їх відповідність національним санітарним нормам, а також оцінка суб’єктивних показників здоров’я киян на прилеглих до базових станцій територіях (до 300 м)
Кабінет для профілактики і ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки

2017 рік

Пропонується створити Кабінет профілактики та ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки. Основними функціями Кабінету є клініко-генеалогічне обстеження хворих з рецидивуючими матковими кровотечами і виявлення сімей з агрегацією пухлинної патології для подальшого формування груп високого ризику розвитку раку. Передбачається цитоморфологічне та цитогенетичне дослідження зшкребків із стінок матки або аспіратів та визначення дестабілізації геному лімфоцитів периферичної крові у жінок із груп високого ризику розвитку онкопатології.
Просвітній Інтернет-портал щодо раку молочної залози

2016 рік

Просвітній Інтернет-портал щодо раку молочної залози www.breast-cancer.org.ua містить інформаційні і довідникові дані стосовно раку молочної залози (РМЗ) у жінок. Мова порталу - українська. Контент порталу створений на основі сучасної наукової і клінічної інформації щодо РМЗ та споріднених питань і спрямований на інформування пересічних громадян, що не є спеціалістами у галузі медицини, стосовно природи РМЗ, ранніх симптомів і ознак, методів діагностики і лікування, факторів ризику виникнення і профілактики. Портал створений насамперед з науково-просвітницькими цілями. Серед значної кількості медичних і «псевдомедичних» ресурсів онкологічної спрямованості наш портал вдало вирізняється високим рівнем релевантності і достовірності інформації, що базується на сучасних наукових даних експериментальної і клінічної онкології, представленні клінічних даних відповідно до затверджених МОЗ України «Стандартів (протоколів) надання медичної допомоги за спеціальністю «онкологія», а також адаптованості інформації для розуміння широким колом пересічних громадян, що не є спеціалістами у галузі медицини. Технічно портал створений на платформі CMS Joomla, дизайн порталу реалізовано в традиційній кольоровій гаммі «рожевої стрічки». Інтерфейс порталу містить елементи авторського дизайнерського оформлення, в матеріалах використано унікальні авторські малюнки, презентації, відеоролики тощо. Ресурс захищено патентом на промисловий зразок. Контент порталу представляє собою комплексну інформаційну систему, що включає надзвичайно широке коло питань, асоційованих з раком молочної залози у жінок. Глибоко розкриваючи аспекти симптоматики, діагностики, клінічної класифікації, лікування раку молочної залози, ресурс має виражену профілактичну спрямованість, призваний виховувати вмотивованість до здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, онкологічну настороженість, перешкоджання канцерофобії та своєчасність звернення у медичні заклади за кваліфікованою медичною допомогою. Достовірність і високий рівень якості контенту забезпечені професійним науковим і літературним редагуванням. Контент порталу постійно оновлюється і доповнюється релевантною інформацією. Портал вперше було представлено широкому загалу лікарів онкомамологів 15.10.2015 р. на науково-практичній конференції «Персоніфікація лікування гормонозалежних пухлин», Яремча, Україна, в науковій доповіді к.б.н. Т.В. П’ятчаніної «Інтернет-портал www.breast-cancer.org.ua щодо профілактики, діагностики і лікування хворих на рак молочної залози». Ресурс отримав багато схвальних відгуків від учасників конференції. Додатково інформуємо Вас, що за період лютий 2016 р. - листопад 2016 р. портал відвідало 7142 користувача (в середньому в листопаді 2016 сайт відвідувало 50 користувачів на добу), переглянуто 19765 сторінок сайту, середня тривалість візиту 2 хв 12 с, середня позиція індексування сайту в пошуковій системі Google – 9,4.
Моноклональні антитіла для імуномоніторингу та діагностики раку

2016 рік

Створено набори очищених моноклональних антитіл (МКАТ), що продукуються гібридомами. До колекції гібридом входять клітини-продуценти МКАТ до CD3, CD4, CD7, CD8, CD10, CD13, CD15, CD16, CD20, CD22, CD25, CD27, CD34, CD37, CD38, CD43, CD45, CD45RA, CD48, CD54, CD56, CD66e, CD95, CD150, CD227, CD326, HLA-ABC, HLA-DR, kappa і lambda легких ланцюгів імуноглобулінів, пан-цитокератину, цитокератину-18, p53 та IPO-38. Показано, що ці МКАТ можна використовувати із застосуванням біохімічних, імуноцитохімічних та імуногістохімічних методів дослідження (вестерн-блот аналіз, імунопреципітація, імунофлуоресцентна та конфокальна мікроскопія, проточна цитофлуориметрія, імуногістохімія на парафінових зрізах). Розробку внесено до Держреєстру виробів медичного призначення і дозволено для застосування в Україні (безстрокова ліцензія). Призначення розробки: рання діагностика рака та лейкозів, диференційна діагностика пухлин різного гістогенезу, виявлення метастазів, оцінка імунологічного статусу, моніторинг перебігу СНІД, контроль ефективності лікування хворих. Переваги: Вітчизняних аналогів даної розробки не існує. За специфічністю та якістю вітчизняні МКАТ не поступаються закордонним аналогам. Собівартість суттєво нижча за імпортовані аналоги. Впроваджена розробка в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Е.Кавецького НАН України та Інституті нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України. Набори МКАТ можуть бути використані в діагностичних лабораторіях та науково-дослідних установах.
«Міжнародна виставка охорони здоров’я MEDICAEXPO»
19.04.2016 −
21.04.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Представлені розробки

1. Комплекс імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкозів
Опис
Складені алгоритми діагностики певних підтипів гострих лімфобластних та мієлобластних лейкемій. Така діагностика дає можливість більш ефективного застосування сучасних міжнародних протоколів терапії та нових лікарських засобів, дія яких спрямована на пухлинні клітини-мішені різного походження, що дозволяє досягти збільшення частоти ремісій і загальної тривалості життя хворих на гострі лейкемії
У вигляді стенду, монографій, атласів, книжкової серії «Семінари з онкогематології»

2. Моноклональні антитіла проти антигенів лейкоцитів людини
Опис
Моноклональні антитіла випускаються у формі очищених МКАТ, кон’югованих з флуорохромами (ФІТЦ та ФЕ) або біотином.
Застосування: для лабораторного використання in vitro із застосуванням методів проточної цитометрії, флуоресцентної мікроскопії, імуноцитохімії, імуногістохімії на парафінових зрізах, Вестерн-блот аналізі та в функціональних тестах.
У вигляді стенду,буклету. Свідоцтво про державну реєстрацію
№11072/2011 на “Антитіла моноклональні ТУ У 24.4-05416946-002:2011”
3. Протипухлинна аутовакцина
Опис.
Протипухлинна аутовакцина. Загальна характеристика, механізм дії; форма випуску та умови зберігання; показання та протипоказання до застосування; спосіб та особливості застосування; ефективність протипухлинної аутовакцини в комплексній терапії хворих на рак шлунка, легені, ободової та прямої кишки.
У вигляді стенду,буклету, натурних зразків

4. Дієтична добавка з адсорбційними властивостями КАРБОЛАЙН
Опис.
КАРБОЛАЙН є вуглецевим ентеросорбентом у формі гранул розміром 3 мм, що складаються з мікронізованого порошкового або волокнистого активованого вугілля і води як зв’язуючого компонента, призначений для видалення з організму екзо- та ендогенних токсинів при гострих та хронічних отруєннях, гострих кишкових інфекціях.
Перспективний для масової терапії радіаційних уражень (середньої тяжкості та тяжких).
У вигляді стенду,буклету, натурних зразків, ТУ У 24.6-05416946-002-2003
ГВ № 05.03.02-04-33293 від 19.05.2014 р., листівок, інструкції до застосування

5. Пов'язка вуглецева сорбуюча
Опис.
ПВС виготовлені на основі активованих волокнистих вуглецевих сорбентів, що завдяки їх розвинутій сорбційній поверхні (1500 см2/г) та унікальним сорбційно-кінетичним характеристикам забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості різноманітних біологічно активних компонентів, включаючи продукти протеолізу і термічної денатурації білків, біогенні аміни і медіатори запалення, бактеріальні токсини та, як результат, сприяють покращенню місцевого гемостазу, купуванню травматичного набряку.
У вигляді стенду, натурних зразків, листівок рекламного характеру, інструкції до застосування

6. «Анкета наукового співробітника». Автоматизована інформаційно-розрахункова система рейтингового оцінювання результативності діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю різного відомчого підпорядкування
Опис.
У вигляді презентації, стенду, листівок

7. Науково-освітній інтернет-портал www.breast-cancer.org.ua
Опис
Портал представляє собою комплексну інформаційну систему, що включає коло питань, асоційованих з раком молочної залози у жінок. Портал аспекти симптоматики, діагностики, клінічної класифікації, лікування раку молочної залози, ресурс має виражену профілактичну спрямованість, призваний виховувати вмотивованість до здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, онкологічну настороженість, перешкоджання канцерофобії та своєчасність звернення у медичні заклади за кваліфікованою медичною допомогою.
У вигляді презентації, стенду, листівок рекламного та освітнього характеру

8. Нова лікарська форма спрямованої доставки протипухлинних препаратів.
Опис.
Розроблено технологію отримання нанокомпозиту, на основі магнітної рідини та цисплатину. Створено системи постійних магнітів для забезпечення спрямованості та локального накопичення у пухлині діючої речовини нанокомпозиту. На підставі комплексу молекулярно-біологічних, цитогенетичних та цитоморфологічних досліджень в системі in vitro та in vivo доведено переваги застосування створеного протипухлинного нанокомпозиту перед використанням офіцинальної форми цитостатику, що відкриває перспективи подолання лікарської резистентності.
У вигляді стенду

9. «Поліпотентний нанокомпозит для лікування ран і опіків «Вітарг»
Опис.
Поліфункціональний нанодисперсний засіб «Вітарг» призначений для лікування ран та опіків. Засіб сприяє швидкому очищенню рани від відмерлих клітин пошкоджених тканин, ексудату та залишків крові завдяки сорбційно-миючим властивостям ліпідних дисперсних часток. Проявляє виражену бактерицидну дію за рахунок наявності йонів срібла на поверхні ліпідних компонентів засобу. Жиророзчинні вітаміни та інші біологічно-активні ліпіди засобу активують регенераторні процеси в рані та прискорюють її епітелізацію.
У вигляді натурних зразків

10. Спосіб прогнозування ризику розвитку злоякісних новоутворень
Опис.
Пропонується новий спосіб оцінки ризику розвитку ЗН у родичів пробанда шляхом проведення комплексного клініко-генеалогічного обстеження з подальшим генетико-математичним аналізом родоводів, на основі чого визначають вірогідність розвитку раку у дітей та внесок (%) спадкової та середовищної компоненти у виникнення онкологічних захворювань мультифакторіальної етіології.
У вигляді стенду

11. Гемосорбенти вуглецеві підвищеної міцності СКН-1К ТА СКН-2К у сорбційних одноразових КСО
Опис.
Гемосорбенти СКН-1К ТА СКН-2К є непокритими синтетичними вуглями, що добре відомі у країнах СНД. Ефективно вилучають ендогенні та екзогенні токсини і глибоко очищують кров та плазму. Висока міцність та гладка поверхня вуглецевих зерен надійно забезпечують високу біосумісність без додаткового покриття.
Призначені для детоксикаційної терапії патологічних станів, що супроводжуються синдромом ендогенної інтоксикації, зокрема при радіаційних ураженнях.
У вигляді стенду, натурних зразків, листівок рекламного характеру

12. ГСГД Гемосорбент гранульований делігандизуючий
Опис.
ГСГД є синтетичним вуглецевим гемосорбентом III покоління, який поєднує звичайні властивості високопористого активованного вугілля із здатністю ефективно вилучати білок-зв`язані речовини та токсини. Має підвищену ємність у відношенні некон’югованного білірубіну, вільних жирних кислот, жовчних кислот, фенолів, меркаптанів, а також цілого ряду уремічних та опікових метаболітів, які блокують транспортну функцію сироваткового альбуміну та рецептори мембран формених елементів крові.
Призначений для детоксикаційної терапії тяжких екзо- та ендогенних інтоксикацій, зокрема абдомінального сепсису, токсикоз-резорбційної лихоманки, зняття антибіотико-резистентності патогенної мікрофлори.
У вигляді стенду, буклету, листівок інформаційного і рекламного характеру, натурних зразків

13. Створення кабінету для профілактики і ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки
Опис.
Пропонується:
1. Клініко-генеалогічне обстеження хворих з рецидивуючими матковими кровотечами і виявлення жінок з агрегацією пухлинної патології у сім‘ях для виділення груп високого ризику розвитку раку.
2. Цитоморфологічне та цитогенетичне дослідження зшкребків із стінок матки або аспіратів у жінок із груп високого ризику розвитку онкопатології.
3. Виділення групи жінок з облігатними передраковими станами і мінімальним раком ендометрію для призначення їм коректного лікування.
У вигляді стенду
Виставка до «Х Всеукраїнського фестивалю науки»
19.05.2016 −
20.05.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Представлені розробки

1. Комплекс імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкозів
Опис
Складені алгоритми діагностики певних підтипів гострих лімфобластних та мієлобластних лейкемій. Така діагностика дає можливість більш ефективного застосування сучасних міжнародних протоколів терапії та нових лікарських засобів, дія яких спрямована на пухлинні клітини-мішені різного походження, що дозволяє досягти збільшення частоти ремісій і загальної тривалості життя хворих на гострі лейкемії
У вигляді стенду, монографій, атласів, книжкової серії «Семінари з онкогематології»

2. Моноклональні антитіла проти антигенів лейкоцитів людини
Опис
Моноклональні антитіла випускаються у формі очищених МКАТ, кон’югованих з флуорохромами (ФІТЦ та ФЕ) або біотином.
Застосування: для лабораторного використання in vitro із застосуванням методів проточної цитометрії, флуоресцентної мікроскопії, імуноцитохімії, імуногістохімії на парафінових зрізах, Вестерн-блот аналізі та в функціональних тестах.
У вигляді стенду,буклету. Свідоцтво про державну реєстрацію
№11072/2011 на “Антитіла моноклональні ТУ У 24.4-05416946-002:2011”
3. Протипухлинна аутовакцина
Опис.
Протипухлинна аутовакцина. Загальна характеристика, механізм дії; форма випуску та умови зберігання; показання та протипоказання до застосування; спосіб та особливості застосування; ефективність протипухлинної аутовакцини в комплексній терапії хворих на рак шлунка, легені, ободової та прямої кишки.
У вигляді стенду,буклету, натурних зразків

4. Дієтична добавка з адсорбційними властивостями КАРБОЛАЙН
Опис.
КАРБОЛАЙН є вуглецевим ентеросорбентом у формі гранул розміром 3 мм, що складаються з мікронізованого порошкового або волокнистого активованого вугілля і води як зв’язуючого компонента, призначений для видалення з організму екзо- та ендогенних токсинів при гострих та хронічних отруєннях, гострих кишкових інфекціях.
Перспективний для масової терапії радіаційних уражень (середньої тяжкості та тяжких).
У вигляді стенду,буклету, натурних зразків, ТУ У 24.6-05416946-002-2003
ГВ № 05.03.02-04-33293 від 19.05.2014 р., листівок, інструкції до застосування

5. Пов'язка вуглецева сорбуюча
Опис.
ПВС виготовлені на основі активованих волокнистих вуглецевих сорбентів, що завдяки їх розвинутій сорбційній поверхні (1500 см2/г) та унікальним сорбційно-кінетичним характеристикам забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості різноманітних біологічно активних компонентів, включаючи продукти протеолізу і термічної денатурації білків, біогенні аміни і медіатори запалення, бактеріальні токсини та, як результат, сприяють покращенню місцевого гемостазу, купуванню травматичного набряку.
У вигляді стенду, натурних зразків, листівок рекламного характеру, інструкції до застосування

6. «Анкета наукового співробітника». Автоматизована інформаційно-розрахункова система рейтингового оцінювання результативності діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю різного відомчого підпорядкування
Опис.
У вигляді презентації, стенду, листівок

7. Науково-освітній інтернет-портал www.breast-cancer.org.ua
Опис
Портал представляє собою комплексну інформаційну систему, що включає коло питань, асоційованих з раком молочної залози у жінок. Портал аспекти симптоматики, діагностики, клінічної класифікації, лікування раку молочної залози, ресурс має виражену профілактичну спрямованість, призваний виховувати вмотивованість до здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, онкологічну настороженість, перешкоджання канцерофобії та своєчасність звернення у медичні заклади за кваліфікованою медичною допомогою.
У вигляді презентації, стенду, листівок рекламного та освітнього характеру

8. Нова лікарська форма спрямованої доставки протипухлинних препаратів.
Опис.
Розроблено технологію отримання нанокомпозиту, на основі магнітної рідини та цисплатину. Створено системи постійних магнітів для забезпечення спрямованості та локального накопичення у пухлині діючої речовини нанокомпозиту. На підставі комплексу молекулярно-біологічних, цитогенетичних та цитоморфологічних досліджень в системі in vitro та in vivo доведено переваги застосування створеного протипухлинного нанокомпозиту перед використанням офіцинальної форми цитостатику, що відкриває перспективи подолання лікарської резистентності.
У вигляді стенду

9. «Поліпотентний нанокомпозит для лікування ран і опіків «Вітарг»
Опис.
Поліфункціональний нанодисперсний засіб «Вітарг» призначений для лікування ран та опіків. Засіб сприяє швидкому очищенню рани від відмерлих клітин пошкоджених тканин, ексудату та залишків крові завдяки сорбційно-миючим властивостям ліпідних дисперсних часток. Проявляє виражену бактерицидну дію за рахунок наявності йонів срібла на поверхні ліпідних компонентів засобу. Жиророзчинні вітаміни та інші біологічно-активні ліпіди засобу активують регенераторні процеси в рані та прискорюють її епітелізацію.
У вигляді натурних зразків

10. Спосіб прогнозування ризику розвитку злоякісних новоутворень
Опис.
Пропонується новий спосіб оцінки ризику розвитку ЗН у родичів пробанда шляхом проведення комплексного клініко-генеалогічного обстеження з подальшим генетико-математичним аналізом родоводів, на основі чого визначають вірогідність розвитку раку у дітей та внесок (%) спадкової та середовищної компоненти у виникнення онкологічних захворювань мультифакторіальної етіології.
У вигляді стенду

11. Гемосорбенти вуглецеві підвищеної міцності СКН-1К ТА СКН-2К у сорбційних одноразових КСО
Опис.
Гемосорбенти СКН-1К ТА СКН-2К є непокритими синтетичними вуглями, що добре відомі у країнах СНД. Ефективно вилучають ендогенні та екзогенні токсини і глибоко очищують кров та плазму. Висока міцність та гладка поверхня вуглецевих зерен надійно забезпечують високу біосумісність без додаткового покриття.
Призначені для детоксикаційної терапії патологічних станів, що супроводжуються синдромом ендогенної інтоксикації, зокрема при радіаційних ураженнях.
У вигляді стенду, натурних зразків, листівок рекламного характеру

12. ГСГД Гемосорбент гранульований делігандизуючий
Опис.
ГСГД є синтетичним вуглецевим гемосорбентом III покоління, який поєднує звичайні властивості високопористого активованного вугілля із здатністю ефективно вилучати білок-зв`язані речовини та токсини. Має підвищену ємність у відношенні некон’югованного білірубіну, вільних жирних кислот, жовчних кислот, фенолів, меркаптанів, а також цілого ряду уремічних та опікових метаболітів, які блокують транспортну функцію сироваткового альбуміну та рецептори мембран формених елементів крові.
Призначений для детоксикаційної терапії тяжких екзо- та ендогенних інтоксикацій, зокрема абдомінального сепсису, токсикоз-резорбційної лихоманки, зняття антибіотико-резистентності патогенної мікрофлори.
У вигляді стенду, буклету, листівок інформаційного і рекламного характеру, натурних зразків

13. Створення кабінету для профілактики і ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки
Опис.
Пропонується:
1. Клініко-генеалогічне обстеження хворих з рецидивуючими матковими кровотечами і виявлення жінок з агрегацією пухлинної патології у сім‘ях для виділення груп високого ризику розвитку раку.
2. Цитоморфологічне та цитогенетичне дослідження зшкребків із стінок матки або аспіратів у жінок із груп високого ризику розвитку онкопатології.
3. Виділення групи жінок з облігатними передраковими станами і мінімальним раком ендометрію для призначення їм коректного лікування.
У вигляді стенду
Виставка науково-технічних розробок НАН України
14.06.2016 −
15.06.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Представлені розробки

1. Комплекс імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкозів
Опис
Складені алгоритми діагностики певних підтипів гострих лімфобластних та мієлобластних лейкемій. Така діагностика дає можливість більш ефективного застосування сучасних міжнародних протоколів терапії та нових лікарських засобів, дія яких спрямована на пухлинні клітини-мішені різного походження, що дозволяє досягти збільшення частоти ремісій і загальної тривалості життя хворих на гострі лейкемії
У вигляді стенду, монографій, атласів, книжкової серії «Семінари з онкогематології»

2. Моноклональні антитіла проти антигенів лейкоцитів людини
Опис
Моноклональні антитіла випускаються у формі очищених МКАТ, кон’югованих з флуорохромами (ФІТЦ та ФЕ) або біотином.
Застосування: для лабораторного використання in vitro із застосуванням методів проточної цитометрії, флуоресцентної мікроскопії, імуноцитохімії, імуногістохімії на парафінових зрізах, Вестерн-блот аналізі та в функціональних тестах.
У вигляді стенду,буклету. Свідоцтво про державну реєстрацію
№11072/2011 на “Антитіла моноклональні ТУ У 24.4-05416946-002:2011”
3. Протипухлинна аутовакцина
Опис.
Протипухлинна аутовакцина. Загальна характеристика, механізм дії; форма випуску та умови зберігання; показання та протипоказання до застосування; спосіб та особливості застосування; ефективність протипухлинної аутовакцини в комплексній терапії хворих на рак шлунка, легені, ободової та прямої кишки.
У вигляді стенду,буклету, натурних зразків

4. Дієтична добавка з адсорбційними властивостями КАРБОЛАЙН
Опис.
КАРБОЛАЙН є вуглецевим ентеросорбентом у формі гранул розміром 3 мм, що складаються з мікронізованого порошкового або волокнистого активованого вугілля і води як зв’язуючого компонента, призначений для видалення з організму екзо- та ендогенних токсинів при гострих та хронічних отруєннях, гострих кишкових інфекціях.
Перспективний для масової терапії радіаційних уражень (середньої тяжкості та тяжких).
У вигляді стенду,буклету, натурних зразків, ТУ У 24.6-05416946-002-2003
ГВ № 05.03.02-04-33293 від 19.05.2014 р., листівок, інструкції до застосування

5. Пов'язка вуглецева сорбуюча
Опис.
ПВС виготовлені на основі активованих волокнистих вуглецевих сорбентів, що завдяки їх розвинутій сорбційній поверхні (1500 см2/г) та унікальним сорбційно-кінетичним характеристикам забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості різноманітних біологічно активних компонентів, включаючи продукти протеолізу і термічної денатурації білків, біогенні аміни і медіатори запалення, бактеріальні токсини та, як результат, сприяють покращенню місцевого гемостазу, купуванню травматичного набряку.
У вигляді стенду, натурних зразків, листівок рекламного характеру, інструкції до застосування

6. «Анкета наукового співробітника». Автоматизована інформаційно-розрахункова система рейтингового оцінювання результативності діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю різного відомчого підпорядкування
Опис.
У вигляді презентації, стенду, листівок

7. Науково-освітній інтернет-портал www.breast-cancer.org.ua
Опис
Портал представляє собою комплексну інформаційну систему, що включає коло питань, асоційованих з раком молочної залози у жінок. Портал аспекти симптоматики, діагностики, клінічної класифікації, лікування раку молочної залози, ресурс має виражену профілактичну спрямованість, призваний виховувати вмотивованість до здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, онкологічну настороженість, перешкоджання канцерофобії та своєчасність звернення у медичні заклади за кваліфікованою медичною допомогою.
У вигляді презентації, стенду, листівок рекламного та освітнього характеру

8. Нова лікарська форма спрямованої доставки протипухлинних препаратів.
Опис.
Розроблено технологію отримання нанокомпозиту, на основі магнітної рідини та цисплатину. Створено системи постійних магнітів для забезпечення спрямованості та локального накопичення у пухлині діючої речовини нанокомпозиту. На підставі комплексу молекулярно-біологічних, цитогенетичних та цитоморфологічних досліджень в системі in vitro та in vivo доведено переваги застосування створеного протипухлинного нанокомпозиту перед використанням офіцинальної форми цитостатику, що відкриває перспективи подолання лікарської резистентності.
У вигляді стенду

9. «Поліпотентний нанокомпозит для лікування ран і опіків «Вітарг»
Опис.
Поліфункціональний нанодисперсний засіб «Вітарг» призначений для лікування ран та опіків. Засіб сприяє швидкому очищенню рани від відмерлих клітин пошкоджених тканин, ексудату та залишків крові завдяки сорбційно-миючим властивостям ліпідних дисперсних часток. Проявляє виражену бактерицидну дію за рахунок наявності йонів срібла на поверхні ліпідних компонентів засобу. Жиророзчинні вітаміни та інші біологічно-активні ліпіди засобу активують регенераторні процеси в рані та прискорюють її епітелізацію.
У вигляді натурних зразків

10. Спосіб прогнозування ризику розвитку злоякісних новоутворень
Опис.
Пропонується новий спосіб оцінки ризику розвитку ЗН у родичів пробанда шляхом проведення комплексного клініко-генеалогічного обстеження з подальшим генетико-математичним аналізом родоводів, на основі чого визначають вірогідність розвитку раку у дітей та внесок (%) спадкової та середовищної компоненти у виникнення онкологічних захворювань мультифакторіальної етіології.
У вигляді стенду

11. Гемосорбенти вуглецеві підвищеної міцності СКН-1К ТА СКН-2К у сорбційних одноразових КСО
Опис.
Гемосорбенти СКН-1К ТА СКН-2К є непокритими синтетичними вуглями, що добре відомі у країнах СНД. Ефективно вилучають ендогенні та екзогенні токсини і глибоко очищують кров та плазму. Висока міцність та гладка поверхня вуглецевих зерен надійно забезпечують високу біосумісність без додаткового покриття.
Призначені для детоксикаційної терапії патологічних станів, що супроводжуються синдромом ендогенної інтоксикації, зокрема при радіаційних ураженнях.
У вигляді стенду, натурних зразків, листівок рекламного характеру

12. ГСГД Гемосорбент гранульований делігандизуючий
Опис.
ГСГД є синтетичним вуглецевим гемосорбентом III покоління, який поєднує звичайні властивості високопористого активованного вугілля із здатністю ефективно вилучати білок-зв`язані речовини та токсини. Має підвищену ємність у відношенні некон’югованного білірубіну, вільних жирних кислот, жовчних кислот, фенолів, меркаптанів, а також цілого ряду уремічних та опікових метаболітів, які блокують транспортну функцію сироваткового альбуміну та рецептори мембран формених елементів крові.
Призначений для детоксикаційної терапії тяжких екзо- та ендогенних інтоксикацій, зокрема абдомінального сепсису, токсикоз-резорбційної лихоманки, зняття антибіотико-резистентності патогенної мікрофлори.
У вигляді стенду, буклету, листівок інформаційного і рекламного характеру, натурних зразків

13. Створення кабінету для профілактики і ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки
Опис.
Пропонується:
1. Клініко-генеалогічне обстеження хворих з рецидивуючими матковими кровотечами і виявлення жінок з агрегацією пухлинної патології у сім‘ях для виділення груп високого ризику розвитку раку.
2. Цитоморфологічне та цитогенетичне дослідження зшкребків із стінок матки або аспіратів у жінок із груп високого ризику розвитку онкопатології.
3. Виділення групи жінок з облігатними передраковими станами і мінімальним раком ендометрію для призначення їм коректного лікування.
У вигляді стенду
ІХ Міжнародна виставка «Hi-Tech Expo. Високі технології»
18.10.2016 −
20.10.2016
УКРАЇНА (
Київ )


Представлені розробки

1. Комплекс імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних технологій діагностики гострих лейкозів
Опис
Складені алгоритми діагностики певних підтипів гострих лімфобластних та мієлобластних лейкемій. Така діагностика дає можливість більш ефективного застосування сучасних міжнародних протоколів терапії та нових лікарських засобів, дія яких спрямована на пухлинні клітини-мішені різного походження, що дозволяє досягти збільшення частоти ремісій і загальної тривалості життя хворих на гострі лейкемії
У вигляді стенду, монографій, атласів, книжкової серії «Семінари з онкогематології»

2. Моноклональні антитіла проти антигенів лейкоцитів людини
Опис
Моноклональні антитіла випускаються у формі очищених МКАТ, кон’югованих з флуорохромами (ФІТЦ та ФЕ) або біотином.
Застосування: для лабораторного використання in vitro із застосуванням методів проточної цитометрії, флуоресцентної мікроскопії, імуноцитохімії, імуногістохімії на парафінових зрізах, Вестерн-блот аналізі та в функціональних тестах.
У вигляді стенду,буклету. Свідоцтво про державну реєстрацію
№11072/2011 на “Антитіла моноклональні ТУ У 24.4-05416946-002:2011”
3. Протипухлинна аутовакцина
Опис.
Протипухлинна аутовакцина. Загальна характеристика, механізм дії; форма випуску та умови зберігання; показання та протипоказання до застосування; спосіб та особливості застосування; ефективність протипухлинної аутовакцини в комплексній терапії хворих на рак шлунка, легені, ободової та прямої кишки.
У вигляді стенду,буклету, натурних зразків

4. Дієтична добавка з адсорбційними властивостями КАРБОЛАЙН
Опис.
КАРБОЛАЙН є вуглецевим ентеросорбентом у формі гранул розміром 3 мм, що складаються з мікронізованого порошкового або волокнистого активованого вугілля і води як зв’язуючого компонента, призначений для видалення з організму екзо- та ендогенних токсинів при гострих та хронічних отруєннях, гострих кишкових інфекціях.
Перспективний для масової терапії радіаційних уражень (середньої тяжкості та тяжких).
У вигляді стенду,буклету, натурних зразків, ТУ У 24.6-05416946-002-2003
ГВ № 05.03.02-04-33293 від 19.05.2014 р., листівок, інструкції до застосування

5. Пов'язка вуглецева сорбуюча
Опис.
ПВС виготовлені на основі активованих волокнистих вуглецевих сорбентів, що завдяки їх розвинутій сорбційній поверхні (1500 см2/г) та унікальним сорбційно-кінетичним характеристикам забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості різноманітних біологічно активних компонентів, включаючи продукти протеолізу і термічної денатурації білків, біогенні аміни і медіатори запалення, бактеріальні токсини та, як результат, сприяють покращенню місцевого гемостазу, купуванню травматичного набряку.
У вигляді стенду, натурних зразків, листівок рекламного характеру, інструкції до застосування

6. «Анкета наукового співробітника». Автоматизована інформаційно-розрахункова система рейтингового оцінювання результативності діяльності наукового співробітника науково-дослідної установи природничого профілю різного відомчого підпорядкування
Опис.
У вигляді презентації, стенду, листівок

7. Науково-освітній інтернет-портал www.breast-cancer.org.ua
Опис
Портал представляє собою комплексну інформаційну систему, що включає коло питань, асоційованих з раком молочної залози у жінок. Портал аспекти симптоматики, діагностики, клінічної класифікації, лікування раку молочної залози, ресурс має виражену профілактичну спрямованість, призваний виховувати вмотивованість до здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, онкологічну настороженість, перешкоджання канцерофобії та своєчасність звернення у медичні заклади за кваліфікованою медичною допомогою.
У вигляді презентації, стенду, листівок рекламного та освітнього характеру

8. Нова лікарська форма спрямованої доставки протипухлинних препаратів.
Опис.
Розроблено технологію отримання нанокомпозиту, на основі магнітної рідини та цисплатину. Створено системи постійних магнітів для забезпечення спрямованості та локального накопичення у пухлині діючої речовини нанокомпозиту. На підставі комплексу молекулярно-біологічних, цитогенетичних та цитоморфологічних досліджень в системі in vitro та in vivo доведено переваги застосування створеного протипухлинного нанокомпозиту перед використанням офіцинальної форми цитостатику, що відкриває перспективи подолання лікарської резистентності.
У вигляді стенду

9. «Поліпотентний нанокомпозит для лікування ран і опіків «Вітарг»
Опис.
Поліфункціональний нанодисперсний засіб «Вітарг» призначений для лікування ран та опіків. Засіб сприяє швидкому очищенню рани від відмерлих клітин пошкоджених тканин, ексудату та залишків крові завдяки сорбційно-миючим властивостям ліпідних дисперсних часток. Проявляє виражену бактерицидну дію за рахунок наявності йонів срібла на поверхні ліпідних компонентів засобу. Жиророзчинні вітаміни та інші біологічно-активні ліпіди засобу активують регенераторні процеси в рані та прискорюють її епітелізацію.
У вигляді натурних зразків

10. Спосіб прогнозування ризику розвитку злоякісних новоутворень
Опис.
Пропонується новий спосіб оцінки ризику розвитку ЗН у родичів пробанда шляхом проведення комплексного клініко-генеалогічного обстеження з подальшим генетико-математичним аналізом родоводів, на основі чого визначають вірогідність розвитку раку у дітей та внесок (%) спадкової та середовищної компоненти у виникнення онкологічних захворювань мультифакторіальної етіології.
У вигляді стенду

11. Гемосорбенти вуглецеві підвищеної міцності СКН-1К ТА СКН-2К у сорбційних одноразових КСО
Опис.
Гемосорбенти СКН-1К ТА СКН-2К є непокритими синтетичними вуглями, що добре відомі у країнах СНД. Ефективно вилучають ендогенні та екзогенні токсини і глибоко очищують кров та плазму. Висока міцність та гладка поверхня вуглецевих зерен надійно забезпечують високу біосумісність без додаткового покриття.
Призначені для детоксикаційної терапії патологічних станів, що супроводжуються синдромом ендогенної інтоксикації, зокрема при радіаційних ураженнях.
У вигляді стенду, натурних зразків, листівок рекламного характеру

12. ГСГД Гемосорбент гранульований делігандизуючий
Опис.
ГСГД є синтетичним вуглецевим гемосорбентом III покоління, який поєднує звичайні властивості високопористого активованного вугілля із здатністю ефективно вилучати білок-зв`язані речовини та токсини. Має підвищену ємність у відношенні некон’югованного білірубіну, вільних жирних кислот, жовчних кислот, фенолів, меркаптанів, а також цілого ряду уремічних та опікових метаболітів, які блокують транспортну функцію сироваткового альбуміну та рецептори мембран формених елементів крові.
Призначений для детоксикаційної терапії тяжких екзо- та ендогенних інтоксикацій, зокрема абдомінального сепсису, токсикоз-резорбційної лихоманки, зняття антибіотико-резистентності патогенної мікрофлори.
У вигляді стенду, буклету, листівок інформаційного і рекламного характеру, натурних зразків

13. Створення кабінету для профілактики і ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки
Опис.
Пропонується:
1. Клініко-генеалогічне обстеження хворих з рецидивуючими матковими кровотечами і виявлення жінок з агрегацією пухлинної патології у сім‘ях для виділення груп високого ризику розвитку раку.
2. Цитоморфологічне та цитогенетичне дослідження зшкребків із стінок матки або аспіратів у жінок із груп високого ризику розвитку онкопатології.
3. Виділення групи жінок з облігатними передраковими станами і мінімальним раком ендометрію для призначення їм коректного лікування.
У вигляді стенду