Версія для друку

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ІМ О.М.МАРЗЄЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"


Код ЄДРПОУ: 02011858
Скорочена назва: ДУ "ІГМЕ НАМНУ"

Район: ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Юридична адреса: Попудренка вулиця, 50
Фактична адреса: 02094, м. Київ, Попудренка вулиця, буд. 50

Телефон: (044) 559-73-73
Факс: (044) 513-15-28
Веб-сайт: http://www.health.gov.ua
E-mail: usch@usch.kiev.ua

Керівник: Академік НАМН України, д.м.н., проф. Сердюк Андрій Михайлович
Тел.: (044) 559-73-73

Вчений секретар: Горваль Алла Костянтинівна
Тел.: (044) 559-21-27

Головний бухгалтер: Зінченко Галина Григорівна
Тел.: (044) 296-60-54

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I Дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук
I.1 08 Дослідження та розробки в галузі медичних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія медичних наук України

Рік заснування: 1931

Проведення комплексної наукової розробки проблеми захисту населення, у т.ч. генофонду, від шкідливих антропопгенних чинників оточуючого та внутрішнього середовища громадських та житлових приміщень і оптимізація гігієнічних умов життєдіяльтності. Виявлення на базі цих досліджень принципово нових можливостей наукового та науково-технічного прогресу. Підготовка рекомендацій щодо використання результаттів наукових досліджень в різних галузях народного господарства України та участь у впровадженні результатів у практику. Вивченя і узагальнення досягнень світової науки. Підготовка пропозицій про основні напрямки розвитку наукових досліджень у галузі гігієни та медичної екології.
Експрес-оцінка гармонійності фізичного розвитку дітей 3-6 років.

2015 рік

Запропоновано метод експрес-оцінки, який дає можливість за стандартизованими нормативними значеннями основних антропометричних показників встановити гармонійність досягнутого фізичного розвитку, звертаючи увагу на відповідність маси тіла і окружності грудної клітини зросту дитини. Застосування методу при проведені медичних оглядів як на індивідуальному, так і колективному рівнях сприятиме своєчасному встановленню відхилень у морфо – функціональному стані організму дітей дошкільного віку незалежно від місця та умов їх проживання і виховання.
Заходи щодо мінімізації радіотривожності населення України у пізній фазі Чорнобильської аварії.

2015 рік

Пропонуються заходи щодо мінімізації радіотривожності населення України у пізній фазі Чорнобильської аварії. Постійне навчання та виховання населення щодо питань радіаційної гігієни та радіаційної безпеки залишається єдиною і актуальною мірою захисту населення від чуток, загрозливої, неправдивої та неадекватної інформації про вплив радіації на стан здоров’я. Успіх інформування в аварійній ситуації визначається наявністю у населення базових знань стосовно радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту. Просвітницька робота повинна зменшити соціально-психологічну напругу у населення, яка оцінюється за двома критеріями: зниження рівня радіотривожності населення та зменшення кількості публікацій негативного характеру стосовно радіаційних аварій. Інформаційна робота з населенням повинна проводитися протягом тривалого часу.
Таблетовані та порошкоподібні реагенти на основі діоксиду хлору для знезараження води.

2015 рік

Пропонується інноваційна технологія безпечного виробництва розчину діоксиду хлору на місці застосування методом, заснованим на розчиненні двох солей при додаванні у воду. Таблетовані та порошкоподібні реагенти для знезараження питної води являють собою двохкомпонентні суміші хлориту натрію/реагент А (10-30 %) та бісульфату натрію моногідрат/реагент В (30-50 %). При розчиненні у воді реагентів утворюється робочий розчин з вмістом діоксиду хлору 99,9 % відносно хлоруючого компоненту. Реагенти розфасовані у вигляді порошку або таблеток, що дозволяє на місці приготувати робочі розчини діоксиду хлору, підвищуючи цим безпеку застосування реагенту. Знезараження води проводиться шляхом розбавлення робочого розчину діоксиду хлору в об’ємі вихідної води відповідно до розрахунків. Двохкомпонентні реагенти «Aqquon» та «Dutrion» дозволені для використання в сфері питного водопостачання в Україні
Сучасна водоочисна установка індивідуального та колективного призначення для доочистки водопровідної води в місцях безпосереднього її споживання.

2015 рік

Пропонується до використання установка нового покоління «Аквілегія» для доочистки води. Принцип дії заснований на інноваційному методі бульбашково-плівкової екстракції, запропонованому Українським хіміко-технологічним університетом (м. Дніпропетровськ). Дані установки вигідно відрізняються від найбільш розповсюджених вітчизняних та зарубіжних локальних водоочисних систем, заснованих на сорбційних, іонообмінних та мембранних технологіях, простотою процесу очистки, відсутністю необхідності заміни або регенерації фільтруючих матеріалів, мембран, довготривалістю експлуатації, високою очищувальною ефективністю тощо. Доочистка води відбувається в корпусі водоочищувача при її багатократному проходженні через піщаний фільтр, вугільний фільтр, аераційний модуль та бульбашково-плівковий екстрактор, які в водоочищувачі складають єдиний функціональний комплекс і забезпечують ефективне видалення з води забруднювачів різних видів.
Система профілактично-оздоровчих заходів з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

2015 рік

Пропонується методика визначення рівня морфо- функціонального стану організму і розвитку уваги дітей старшого дошкільного віку та система профілактично-оздоровчих заходів для впровадження у навчально-виховний процес в закладах дошкільної освіти в контексті підготовки дітей до навчання у школі. Заходи профілактики та корекції порушень морфо-функціонального стану дітей в умовах дошкільних навчальних закладів розроблено з урахуванням необхідності розвитку у дітей навичок і якостей, необхідних для навчання у школі; впливу факторів ризику на морфо-функціональний стан дітей; поширеності і структури порушень опорно-рухового апарату і зору. Ці заходи є ефективними для зміцнення здоров’я дітей та не потребують значних фінансових витрат. Широке впровадження рекомендованих методик сприятиме підготовці організму дитини до систематичного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
Оцінка енерговитрат дітей 11– 17 років на окремі види рухової діяльності.

2014 рік

Запропоновано метод розрахунку енерговитрат дітей молодшого шкільного віку на окремі види рухової діяльності (стан спокою, легка праця, ходіння по рівному, фізичні вправи середньої інтенсивності, ходіння по сходах, танці, стрибки, біг) з метою корекції добових енерговитрат для дітей з надлишковою масою тіла. Застосування методу медичними працівниками закладів освіти, оздоровлення та відпочинку, фахівцями з гігієни дитинства, працівниками органів управління освітою, соціального захисту населення, охорони здоров’я, студентами педагогічних та медичних ВУЗів сприятиме визначенню недоліків в організації фізичного виховання, харчування, способу життя школярів під час перебування у закладах освіти.
Розрахунковий прогноз наявності хронічних соматичних захворювань у дітей середнього шкільного віку

2015 рік

Запропоновано класифікаційні функції для прогнозу наявності хронічного захворювання в учня середнього шкільного віку. При прогнозуванні хронічних соматичних захворювань найбільш інформативними змінними є: адаптаційний потенціал, що відображає адаптаційно-пристосувальні реакції цілісного організму; індекс фізичного стану, що характеризує фізичний стан дитини; вегетативний індекс, що служить для оцінки діяльності вегетативної нервової системи; життєвий індекс, за яким оцінюються функціональні можливості дихальної системи; відсоток підвищення частоти серцевих скорочень та пульсового тиску після фізичного навантаження, який відображає адекватність реакції серцево-судинної системи на дозоване навантаження. За відсутності щорічних профілактичних медичних оглядів в умовах загальноосвітніх навчальних закладів використання запропонованих класифікаційних функцій допоможе своєчасному виявленню хронічних хвороб та плануванню оздоровчих заходів, спрямованих на призупинення зростання захворюваності дітей середнього шкільного віку.
Скринінг-оцінка функціональних можливостей дітей 6-17 років за життєвим індексом.

2014 рік

Запропонована методика дозволяє встановити відхилення у фізичному розвитку дітей шкільного віку - окремо хлопчиків та дівчат. Життєвий індекс вказує, скільки кисню припадає на один кг маси тіла. Якщо значення показників життєвого індексу хлопчиків і дівчаток відповідного віку знаходяться у межах встановлених значень, кисневе забезпечення організму дитини можна вважати достатнім, а ефективність газообміну нормальною. Про дефіцит кисню, що поступає до організму, свідчать значення показників життєвого індексу дітей, менші за нормативні значення. Оцінку функціональних можливостей дітей 6-17 років за життєвим індексом рекомендовано застосовувати працівникам закладів охорони здоров’я, вчителям фізичного виховання, фахівцям із загальної гігієни та гігієни дитинства, студентам медико-профілактичних факультетів з метою своєчасного встановлення відхилень у фізичному розвитку школярів, корекції рухової активності та фізичного виховання. Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує. Необхідне обладнання: не потребує спеціального обладнання.
Спосіб оцінки розумової працездатності дітей 5-7 років.

2015 рік

Пропонується комплексний показник для оцінки рівня розумової працездатності дітей старшого дошкільного віку з метою визначення ступеню готовності до умов навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Даний показник можна використовувати як для індивідуальної, так і для колективної оцінки рівня розумової працездатності та розвитку стомлення, а також для визначення груп ризику щодо можливої дезадаптації дітей до навчальної діяльності.
Методика гігієнічної оцінки впливу електронних засобів навчального призначення на функціональний стан нервової системи дітей 12-15 років.

2015 рік

Пропонується методика гігієнічної оцінки впливу електронних засобів навчального призначення для індивідуальної і колективної оцінки функціонального стану нервової системи дітей середнього шкільного віку в процесі роботи з портативними електронними приладами різної конфігурації, зокрема, е-ридерами, комп`ютерами, нетбуками, леп – тор, ноутбуками, планшетами тощо. Застосування запропонованого методу дозволить медичним працівникам загальноосвітніх закладів, фахівцям з гігієни дитинства, студентам педагогічних та медичних ВУЗів розробити безпечний для здоров’я режим роботи в умовах зорово-моторного навантаження під час навчання з використанням сучасної комп’ютерної техніки.
Скринінгова оцінка адаптаційно-резервних можливостей дітей шкільного віку

2015 рік

Пропонується спосіб оцінки рівня адаптаційних резервів організму школярів без застосування функціональної проби з дозованим фізичним навантаженням та використанням показника, який характеризує адаптаційно-резервні можливості дитини. Для розрахунку згаданого показника необхідно знати вік дитини, довжину та масу тіла, частоту серцевих скорочень, систолічний та діастолічний тиск у стані спокою. Впровадження даної методики дозволить оцінити адаптаційно-резервні можливості організму дітей та ефективність здоров’язберігаючої спрямованості навчального процесу, своєчасно виявити групи ризику щодо можливого порушення процесів адаптації, а також сформувати групу ризику «діти з низькими резервами здоров’я та можливим розвитком хвороб» для розробки індивідуальних і колективних програм підвищення резервів здоров’я та коригування факторів внутрішнього середовища школи.
Немає даних для відображення