Версія для друку

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"
Код ЄДРПОУ: 03363588
Скорочена назва: ДП "НДКТІ МГ"

Район: ДНІПРОВСЬКИЙ
Юридична адреса: Липківського Василя Митрополита вулиця, 35
Фактична адреса: 03035, м. Київ, Урицького вулиця, буд. 35

Телефон: (044) 248-23-75
Факс: (044) 248-23-23
Веб-сайт: http://www.nikti.org.ua
E-mail: director@nikti.org.ua

Керівник: Директор Кравченко Валерій Анатолійович
Тел.: (044) 248-23-39

Вчений секретар: Менжинська Ірина Федорівна
Тел.: (044) 248-23-25

Головний бухгалтер: Голюк Марина Геннадіївна
Тел.: (044) 248-23-26

Сектор науки: Галузевий

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I Дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук
I.2 10 Дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державне підприємство
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Міністерство розвитку громад та територій України

Рік заснування: 1963

Основними напрямами є: - конструювання; - проектування; - водопостачання; - очищення стічних вод; - санітарне очищення, благоустрій та озеленення; - міський електротранспорт; - стандартизація.
Розробка науково-обґрунтованих норм питного водопостачання

2016 рік

Згідно вимог чинного законодавства України у сфері водопровідно-каналізаційного господарства підприємства галузі повинні мати розраховані науково-обґрунтовані норми питного водопостачання. Це зумовлено тим, що в реальних умовах не завжди є можливість здійснити розрахунки за фактичними обсягами води. Роботи виконуються у повній відповідності із основними вимогами до розробки нормативів питного водопостачання.
Розробка технологічних регламентів експлуатації систем водопостачання та водовідведення

2016 рік

Технологічний регламент — є основним технічним документом підприємств, які надають послуги з централізованого питного водопостачання (та водовідведення). Він вміщує повний детальний опис технологічного процесу виробництва питної води та показники якості. Зокрема, характеристики системи водопостачання в цілому та її окремих частин, очисних споруд, насосних станцій, розподільної мережі та її окремих частин, робочу програма, порядок та періодичність виробничого контролю та інші важливі показники. Затверджений та узгоджений з усіма необхідними установами технологічний регламент повинен точно виконуватися експлуатуючими службами, він є підставою для виконання всіх видів робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту, технологічного, фізико-хімічного і бактеріологічного контролю за роботою всього водоочисного комплексу та його окремих елементів.
Розробка проектів для улаштування лабораторій аналізу якості води

2016 рік

Визначення необхідного обладнання. Згідно із переліком показників (що підлягають контролю на даному об’єкті), встановлених регіональними або місцевими органами СЕС відповідно до чинних Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», розробляється оптимальний варіант оснащення лабораторії, здійснюється планування робочого місця відповідно до норм ергономіки та техніки безпеки і т.д. При проектуванні лабораторій контролю якості води виникають певні складності з розробкою окремих частин проекту, зокрема внаслідок необхідності зберігання отруйних речовин, необхідності підведення газів до аналітичного обладнання тощо. Наш інститут має значний досвід як розробки проектно-кошторисної документації з будівництва (реконструкції, переобладнання) лабораторій, так і розробки «найбільш проблемних» частин (технологічна, вентиляція тощо) у співпраці з генпідрядниками. Здійснення супроводу розроблених проектів під час сертифікації лабораторій.
Розробка проектно-кошторисної документації, техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) будівництва, технологічних частин проектів з будівництва, реконструкції і розвитку водоочисних станцій, окремих споруд, схем обробки промивних вод, систем знезараження води

2016 рік

Виготовлення повного комплексу проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію водопровідних очисних станцій, споруд обробки промивних вод, насосних станцій, водоводів та інших об’єктів ВКГ - передбачає проектування «під ключ», починаючи від допомоги у розробленні технічного завдання на проектування до виготовлення всієї документації, участі в її узгодженні і здійснення авторського нагляду за процесом будівництва. Розробка окремих стадій проектування (техніко-економічного обґрунтування, проекту, робочої документації) — може здійснюватися у відповідності не тільки до вітчизняних вимог, але й до вимог міжнародних фінансових установ. Проведення передпроектних робіт — оцінка стану наявних очисних споруд, визначення можливості впровадження тієї чи іншої технології, підбір оптимальної технологічної схеми, проведення пілотних досліджень. Розробка технологічної частини проектів будівництва і реконструкції об’єктів ВКГ може здійснюватися і у випадку, коли генеральне проектування виконано іншою організацією.
Розрахунок поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємствами

2016 рік

Індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ) розраховуються та затверджуються для кожного підприємства окремо. Цей розрахунок дозволяє визначити не обліковані втрати води на підприємствах водопостачання, включити їх до структури собівартості тарифу і, тим самим, наблизити його до економічно-обґрунтованого рівня.
Розробка місцевої програми розвитку систем водопостачання

2016 рік

Програма розвитку систем водопостачання та водовідведення — це фактично довгостроковий стратегічний план дій, призначений для виведення підприємств кризового стану, досягнення задовільного функціонування і подальшого сталого розвитку. Розробка таких програм передбачена Законом України «Про питну воду і питне водопостачання». Підготовка Програми базуються на комплексному підході і включає наступні структурні елементи: - всебічний аналіз сучасного стану систем (технологічно-технічний, фінансово-економічний, організаційно-правовий, система управління та ін.); - систему таблиць із списком заходів, систематизованих з урахуванням пріоритетності та реальних строків їх виконання, направлених на відновлення і подальший розвиток системи. Передбачувані Програмою заходи направлені не тільки на вирішення технологічних або експлуатаційних завдань, але й на удосконалення організаційної структури, системи управління, тарифної політики тощо. Для кожного з заходів визначається вартість реалізації. класифікація - фінансову модель, де визначено джерела та вартість фінансування заходів за роками реалізації Програми.
Розробка схеми оптимізації роботи централізованого водопостачання та водовідведення

2016 рік

Схеми оптимізації є ключовим короткостроковим програмним документом, який визначає основні напрями розвитку окремих систем водопостачання і водовідведення районів, областей, регіонів і окремих міст. Вони є важливим документом для ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, оскільки дозволяє планувати інвестування програм розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення.
Допомога у підготовці матеріалів, необхідних для отримання позик міжнародних фінансових організацій, а також документації відповідно до форм МБРР, ЄБРР, ЄІБ, розробка бізнес-планів, розрахунок строків окупності проектів

2016 рік

Позики міжнародних економічних організацій привабливі низькими відсотковими ставками (0,5-6 % річних) та можливістю відстрочки (5-10 років) по виплаті основного тіла кредиту. Кожна фінансова установа, як правило, має складну процедуру видачі кредитів та специфічні форми оформлення супровідної документації. При цьому основною передумовою до співпраці з міжнародними фінансовими установами є правильно оформлені документи, які необхідні для подачі заявки на участь у конкурсі. Процедури та вимоги в кожній міжнародній фінансовій організації специфічні та достатньо складні. Бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутньої діяльності, аналізує проблеми, з якими можна зіткнутися, а також визначає засоби їх вирішення. Правильно складений бізнес-план у кінцевому підсумку дозволяє визначити, чи варто взагалі вкладати гроші в дану конкретну справу, чи дасть вона прибутки і чи виправдаються усі витрати. Таким чином, бізнес-план є необхідним атрибутом комерційної діяльності будь-якого підприємства. Бізнес-плани розвитку систем водопостачання та їх окремих елементів спрямовані на покращення якості питної води, підвищення надійності та енергоефективності систем, раціональне використання матеріальних та інших ресурсів. Під час складання бізнес-планів застосовуються міжнародні методики та стандарти бізнес планування, методичні рекомендації з розроблення бізнес-планів підприємств, затверджені Міністерством економіки України у 2006 році. Період окупності проекту – це час, потрібний для того, щоб сума надходжень від реалізації проекту відшкодувала суму витрат на його впровадження. Період окупності є індикаторнім показником, який дозволяє оцінити актуальність та можливість впровадження проекту. Ми маємо достатній досвід у підготовці, оформленні та подачі усіх необхідних документів та розрахунків, потрібних для отримання міжнародних позик, зокрема, в рамках проектів Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР), Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку (МБРР), Європейського Інвестиційного Банку (ЄІБ) та німецького банку розвитку KfW.
Міжнародний Конгрес «ЕТЕВК-2015»
«Екологія, Технологія, Економіка, Водопостачання, Каналізація»
08.06.2015 −
12.06.2015
УКРАЇНА (
Іллічівськ )


ДП "НДКТІ МГ" є організатором "ЕТЕВК-2015"

Конгрес присвячений найбільш актуальним питанням у сфері водопровідно-каналізаційного господарства, а саме підвищення ефективності та стабільності функціонування систем водопостачання та водовідведення.
В рамках конгресу діяла Технічна виставка, що працювала паралельно з Конгресом, де учасники ознайомились з новітніми досягненнями в сфері водопостачання та водовідведення, представленими як вітчизняними, так і зарубіжними фірмами.
За час проведення Конгресу і Технічної виставки «ЕТЕВК» (з 1997 р.) в них взяли участь більш ніж чотири з половиною тисячі фахівців з різних країн світу. Коло учасників цього форуму постійно розширюється.