Авторизація користувача
Організацію ліквідовано!

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ.Р.Є.КАВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Код ЄДРПОУ: 05416946
Скорочена назва: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Район: ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Юридична адреса: Васильківська вулиця, 45
Фактична адреса: 03022, м. Київ, Васильківська вулиця, буд. 45

Телефон: (044) 259-01-83
Факс: (044) 258-16-56
Веб-сайт: http://www.onconet.kiev.ua
E-mail: nauka@onconet.kiev.ua

Керівник: Директор Чехун Василь Федорович
Тел.: (044) 259-01-83

Вчений секретар: Воєйкова Ірина Михайлівна
Тел.: (044) 257-90-54

Головний бухгалтер: Хльобас Надія Василівна
Тел.: (044) 257-06-43

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 08 Дослідження та розробки в галузі медичних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1960

1. Виявлення маркерів злоякісної трансформації та ідентифікації ознак стовбурових клітин пухлинного пласту з метою ранньої діагностики та прогнозу перебігу хвороби;
2. Вивчення біологічних властивостей пухлинних клітин і факторів їх мікрооточення для розробки методології індивідуалізованої корекції взаємин “пухлина-організм”;
3. Вивчення молекулярно-генетичних основ регуляції метаболічних процесів при пухлинній хворобі та розробка біотехнологічних і сорбційних засобів їх фармакокорекції;
4. Вивчення впливу наночастинок і нанокомпозитів на метаболізм нормальних і пухлинних клітин та розробка підходів до таргетної терапії;
5. Вивчення впливу канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища на процес онкогенезу та розробка ефективних засобів профілактики.
Створення модульної системи стандартів визначення індивідуальної чутливості пухлин до медикаментозної терапії

2015 рік

Буде створено алгоритм дослідження біопсійного та післяопераційного біологічного матеріалу хворих на рак на предмет чутливості (прямої та непрямої) до протипухлинних препаратів. За допомогою чутливих тест-систем in vitro планується дослідження прямої чутливості (з встановленням цитотоксичної та антипроліферативної дії) до протипухлинних агентів різного класу та механізму дії для призначення адекватної терапії та корекції існуючих схем терапії з метою підвищення ефективності лікування хворих на рак. Крім того буде досліджено кореляційний зв'язок непрямих методів чутливості пухлинних клітин хворих на рак різного генезу за допомогою імуноцитохімічних та імуногістохімічних методів, що характеризують фенотипові властивості клітин, які формують їх злоякісний потенціал та лікарську стійкість з прямою чутливістю клітин до протипухлинних препаратів.
Створення кабінету для профілактики і ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки

2015 рік

Пропонується створити на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького Кабінету профілактики ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки. Клініко-генеалогічне обстеження хворих з рецидивуючими матковими кровотечами і виявлення жінок з агрегацією пухлинної патології у сім‘ях для виділення груп високого ризику розвитку раку. Цитоморфологічне та цитогенетичне дослідження зшкребків із стінок матки або аспіратів у жінок із груп високого ризику розвитку онкопатології. Виділення групи жінок з облігатними передраковими станами і мінімальним раком ендометрію для призначення їм коректного лікування.
Створення клінічного Центру фотодинамічної терапії пухлин

2015 рік

Пропонується створити на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України перший в Україні лікувально-діагностичний Центр із застосування сучасного методу фотодинамічноої терапії пухлин, який все ширше входить у медичну практику передових країн світу.
Удосконалення і впровадження в практику онкогематологічних відділень міста Києва імуноцитохімічних методів діагностики гострих лейкемій і мієлодиспластичних синдромів (передлейкозів)

2015 рік

Планується здійснити морфологічні, цитохімічні та імунофенотипові дослідження для уточненої діагностики окремих форм гострих лімфоїдних та мієлоїдних лейкозів і мієлодиспластичних синдромів (передлейкозів) у 500-650 дорослих хворих м. Києва. Верифікація цитологічних варіантів гострих лейкозів і форм МДС буде здійснюватись відповідно до вимог нової класифікації ВООЗ з урахуванням лінійних ознак та ступеню диференціювання злоякісно трансформованих стовбурових гемопоетичних клітин і кровотворних клітин-попередників. Це дасть можливість більш ефективно застосовувати нові лікарські засоби, дія яких спрямована на пухлинні клітини-мішені різного походження. Завдяки цьому вдасться досягти збільшення частоти ремісії і подовження загальної тривалості життя хворих.
Створення наборів моноклональних антитіл для медико-лабораторних досліджень

2015 рік

В ІЕПОР ім.Р.Є.Кавецького отримана велика панель моноклональних антитіл (МКАТ), до основних маркерів Т-клітин (CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD27, CD28), В-лімфоцитів (CD10, CD19, CD20, CD22, CD37), NK-клітин (CD16, CD56), активованих лімфоцитів (CD25, CD95, CD150). Ці МКАТ поряд з МКАТ, направлених до CD15, CD34, CD38, CD43, CD45, CD45RA, CD48, CD54, CD66e, p53, пан-цитокератину, цитокератину 18, муцину-1 (Muc-1), легких ланцюгів імуноглобулінів, HLA-A,B,C та HLA-Dr знайшли своє застосування в дослідженні антигенів тканин різного гістогенезу. На сьогодні всі ці МКАТ внесені в додаток до Свідоцтва про державну реєстрацію №11072/2011 від 14.12.2012 року на медичний виріб «Антитіла моноклональні» ТУ У 24.4-05416946-002:2011 (MD №033900, строк дії свідоцтва необмежений). Проект передбачає створення наборів МКАТ, які знайшли б своє застосування в дослідницьких лабораторіях медичних закладів для: - оцінки імунологічного статусу людини, що включає МКАТ, які виявляють антигени Т-лімфоцитів (CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD27), В-лімфоцитів (CD19, CD20, CD22, CD37), NK-клітин (CD16, CD56);
- диференційної діагностики пухлин різного гістогенезу, що включає МКАТ, які виявляють CD45, CD56, CD66e, пан-кератин, кератин 18, CD227/MUC1, CD326/ЕрСАМ, p53, антиген проліферуючих клітин IPO-38; - диференційної діагностики лейкозів і лімфом, що включає МКАТ, які виявляють CD3, CD5, CD7, CD10, CD15, CD13, CD16, CD19, CD20, CD22, CD34, CD37, CD38, CD43, CD45, CD56, HLA-DR, легкі ланцюги імуноглобулінів та антиген проліферуючих клітин IPO-38;
Діагностика та контроль перебігу мінімальної залишкової хвороби при солідних пухлинах

2016 рік

Пошук прихованих пухлинних клітин у кістковому мозку та периферійній крові хворих на солідні пухлини у поєднанні з визначенням молекулярного профілю пухлини, пов’язаних з її мікрооточенням, уточнює діагноз, вказує на необхідність корекції терапії та прогнозу перебігу захворювання, допомагає його контролювати, що у сукупності стає основою індивідуалізації лікування хворих.
Розробка спосібів та засобів доклінічного лікування термічних опіків неповної глибини

2015 рік

Мета роботи полягає у розробці ефективного способу лікування термічних опіків неповної глибини, який базується на використанні перев’язувальних засобів на основі волокнистих вуглецевих сорбентів у ранньому періоді після травми. В рамках роботи будуть проведені експериментальні та клінічні дослідження, що передбачають вивчення залежності лікувального ефекту перев’язувальних засобів від часу між одержанням травми і початком їх застосування, а також кількістю перев’язок. Буде розроблена композиційна вуглецева пов’язка для негайного використання після термічного опіку. Планується проведення державної атестації перев’язувальних засобів на основі волокнистих вуглецевих сорбентів для підтвердження дозволу на їх застосування в медичній практиці.
Спосіб, що пропонується, є особливо актуальним для лікування дитячої опікової травми, зокрема у домашніх умовах, у зв’язку з чим перев’язувальні засоби на основі волокнистих вуглецевих сорбентів можуть стати невід’ємною складовою домашніх аптечок, а також аптечок на виробництві та комплектів спорядження аварійно-рятувальних команд.
Створення та способи застосування антибактеріального нанокомпозиту для первинної обробки ран та опіків

2017 рік

Метою роботи є напрацювання антибактеріальних препаратів на основі водно-масляних та масляно-водних нанодисперсій для лікування ран та опіків.
Препарати можуть бути застосовані як засоби первинної (догоспітальної) обробки ран та опіків, як самодостатні засоби лікування цих ушкоджень, в т.ч. як засоби підготовки ран для подальшого хірургічного лікування.
Проведення комплексного екологічного моніторингу забруднення навколишнього середовища м. Києва канцерогенними факторами антропогенного походження з метою оцінки ризику онкологічних захворювань та розробки заходів їх профілактики

2018 рік

Забруднення навколишнього середовища антропогенними факторами фізичної та хімічної природи призводить до зниження протипухлинної резистентності організму, що супроводжується збільшенням кількості онкологічних захворювань серед населення індустріально розвинених країн світу. Ідея дослідження полягає у проведенні комплексної оцінки впливу канцерогенно небезпечних факторів хімічної та фізичної природи на системи, що відповідають за протипухлинну резистентність організму, з метою прогнозу віддалених негативних наслідків для здоров’я людини, зокрема підвищення канцерогенного ризику. На основі проведених досліджень будуть розроблені рекомендації щодо профілактики та зменшення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на організм людини
Оцінка ризиків для здоров’я киян від електромагнітного випромінювання базових станцій мобільного зв’язку

2016 рік

Буде проведено оцінку рівнів випромінювання базових станцій мобільного зв’язку у м. Києві та їх відповідність національним санітарним нормам, а також оцінка суб’єктивних показників здоров’я киян на прилеглих до базових станцій територіях (до 300 м)
Розробка персонального медичного органайзера хворого на рак на платформі операційної системи «Android»

2015 рік

Мета: розробка українськомовного довідково-інформаційного mHealth-додатку для мобільних пристроїв на базі платформи Android, призначеного для управління медичними даними хворих на рак. Мобільний додаток орієнтований на пошук, систематизацію і зберігання інформації, що надходить хворому на рак під час обстеження, лікування і реабілітації. Ступінь актуальність роботи збільшується тим, що персональний мобільний медичний «органайзер» розрахований на користувачів (пацієнтів), що не є фахівцями у галузі медицини та у яких діагностовано рак – найпоширеніше і найнебезпечніше захворювання, що за показниками захворюваності і смертності посідає на сьогоднішній день друге місце після серцево-судинних захворювань. Програма може містити ряд сервісів, в перелік яких доцільно включити: «Гід по захворюванню» (інформаційно-довідковий розділ, стисла адаптована загальна інформація щодо онкологічного захворювання); «Історія хвороби» (систематизація і зберігання інформації, яку отримує пацієнт від лікаря, моніторинг стану власного здоров’я за допомогою запрограмованих стандартизованих опитувальників); «Запитання лікарю» (планування та запис подій, пов’язаних з відвідуванням лікаря). Відповіді лікаря на запитання можуть бути записані у вигляді текстового- або аудіо-файлу; «Ваш лікар» (зберігання довідково-контактної інформації про спеціалістів, що входять в групу медичного супроводу користувача-пацієнта); «Довідник» (глосарій, компендіум, довідник про онкологічні медичні заклади тощо). Щодо технічних деталей - програма може бути реалізована мовою Java та Android API з використанням елементів об’єктно-орієнтованого програмування. Візуальна частина програми - із застосуванням мови XML. Діаграми станів і діаграми використання можуть бути створені на мові UML. В якості інтегрованого середовища розробки (IDE) може бути використана програма Eclipse з вбудованим Android SDK.
Реалізація такого проекту забезпечить систему охорони здоров'я новими можливостями для розв’язання проблем доступності, якості, ефективності та оперативності надання освітніх, медичних та медико-санітарних послуг і консультацій.
Нет данных для отображения

ІС «ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА КИЄВА» © 2017 КНДУ «НДІРоМ»