Авторизація користувача

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ.Р.Є.КАВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Код ЄДРПОУ: 05416946
Скорочена назва: ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Район: ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
Юридична адреса: Васильківська вулиця, 45
Фактична адреса: 03022, м. Київ, Васильківська вулиця, буд. 45

Телефон: (044) 259-01-83
Факс: (044) 258-16-56
Веб-сайт: http://www.onconet.kiev.ua
E-mail: nauka@onconet.kiev.ua

Керівник: Директор Чехун Василь Федорович
Тел.: (044) 259-01-83

Вчений секретар: Воєйкова Ірина Михайлівна
Тел.: (044) 257-90-54

Головний бухгалтер: Хльобас Надія Василівна
Тел.: (044) 257-06-43

Сектор науки: Академічний

Види економічної діяльності за КВЕД - 2010: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
Види науково-технічної діяльності за КВНТД: I.1 08 Дослідження та розробки в галузі медичних наук

Форма власності: Державна власність
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: Державна організація (установа, заклад)
Орган державного управління за КОДУ (підпорядкованість): Національна академія наук України

Рік заснування: 1960

1. Виявлення маркерів злоякісної трансформації та ідентифікації ознак стовбурових клітин пухлинного пласту з метою ранньої діагностики та прогнозу перебігу хвороби;
2. Вивчення біологічних властивостей пухлинних клітин і факторів їх мікрооточення для розробки методології індивідуалізованої корекції взаємин “пухлина-організм”;
3. Вивчення молекулярно-генетичних основ регуляції метаболічних процесів при пухлинній хворобі та розробка біотехнологічних і сорбційних засобів їх фармакокорекції;
4. Вивчення впливу наночастинок і нанокомпозитів на метаболізм нормальних і пухлинних клітин та розробка підходів до таргетної терапії;
5. Вивчення впливу канцерогенонебезпечних факторів навколишнього середовища на процес онкогенезу та розробка ефективних засобів профілактики.
Створення модульної системи стандартів визначення індивідуальної чутливості пухлин до медикаментозної терапії

2015 рік

Буде створено алгоритм дослідження біопсійного та післяопераційного біологічного матеріалу хворих на рак на предмет чутливості (прямої та непрямої) до протипухлинних препаратів. За допомогою чутливих тест-систем in vitro планується дослідження прямої чутливості (з встановленням цитотоксичної та антипроліферативної дії) до протипухлинних агентів різного класу та механізму дії для призначення адекватної терапії та корекції існуючих схем терапії з метою підвищення ефективності лікування хворих на рак. Крім того буде досліджено кореляційний зв'язок непрямих методів чутливості пухлинних клітин хворих на рак різного генезу за допомогою імуноцитохімічних та імуногістохімічних методів, що характеризують фенотипові властивості клітин, які формують їх злоякісний потенціал та лікарську стійкість з прямою чутливістю клітин до протипухлинних препаратів.
Створення кабінету для профілактики і ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки

2017 рік

Пропонується створити Кабінет профілактики та ранньої діагностики передракових процесів і початкового раку тіла матки. Основними функціями Кабінету є клініко-генеалогічне обстеження хворих з рецидивуючими матковими кровотечами і виявлення сімей з агрегацією пухлинної патології для подальшого формування груп високого ризику розвитку раку. Передбачається цитоморфологічне та
цитогенетичне дослідження зшкребків із стінок матки або аспіратів та визначення дестабілізації геному лімфоцитів периферичної крові у
жінок із груп високого ризику розвитку онкопатології.
Пов'язка вуглецева сорбуюча

2017 рік

Пов'язка вуглецева сорбуюча
ТУ У 24.4-05416946-001:2010
Свідоцтво про державну реєстрацію № 9698/2010

Пов'язка вуглецева сорбуюча є активованим волокнистим вуглецевим матеріалом із розвинутою (1500 см2/г) сорбційною поверхнею та унікальними сорбційно-кінетичними характеристиками, які забезпечують швидке поглинання з ранового вмісту великої кількості (до 1,5 г на 1 г власної ваги) різноманітних біологічно активних компонентів, включаючи продукти білкового катаболізму та протеолізу, бактеріальні ендотоксини, біогенні аміни та медіатори запалення, що викликає зменшення інтенсивності місцевої судинної і запальної реакції. Особливості поверхні волокнистих вуглецевих матеріалів забезпечують скорочення часу кровотечі та зниження крововтрати у 1,5-2 рази.
Використання пов'язки вуглецевої сорбуючої покращує місцевий гемостаз, купує травматичний набряк, знижує інтенсивність місцевої та загальної запальної реакції, попереджає розвиток ускладнень, прискорює регенеративні процеси та скорочує термін заживлення рани.
Призначена для аплікаційно-сорбційної терапії :
• ран та опіків
• трофічних виразок
• пролежнів
• ерозивних уражень слизових порожнин носа, рота, піхви
Не має токсичної, подразнюючої та алергизуючої дії.

Випускається у стерильній подвійній герметичній упаковці,
розміри: (5*10), (10*10), (10*20) см.
Діагностика та контроль перебігу мінімальної залишкової хвороби при солідних пухлинах

2016 рік

Пошук прихованих пухлинних клітин у кістковому мозку та периферійній крові хворих на солідні пухлини у поєднанні з визначенням молекулярного профілю пухлини, пов’язаних з її мікрооточенням, уточнює діагноз, вказує на необхідність корекції терапії та прогнозу перебігу захворювання, допомагає його контролювати, що у сукупності стає основою індивідуалізації лікування хворих.
Створення та способи застосування антибактеріального нанокомпозиту для первинної обробки ран та опіків

2017 рік

Метою роботи є напрацювання антибактеріальних препаратів на основі водно-масляних та масляно-водних нанодисперсій для лікування ран та опіків.
Препарати можуть бути застосовані як засоби первинної (догоспітальної) обробки ран та опіків, як самодостатні засоби лікування цих ушкоджень, в т.ч. як засоби підготовки ран для подальшого хірургічного лікування.
Оцінка ризиків для здоров’я киян від електромагнітного випромінювання базових станцій мобільного зв’язку

2017 рік

Пропонується оцінка рівнів випромінювання базових станцій мобільного зв’язку у м. Києві та їх відповідність національним санітарним нормам, а також оцінка суб’єктивних показників здоров’я киян на прилеглих до базових станцій територіях (до 300 м)
Розробка персонального медичного органайзера хворого на рак на платформі операційної системи «Android»

2015 рік

Мета: розробка українськомовного довідково-інформаційного mHealth-додатку для мобільних пристроїв на базі платформи Android, призначеного для управління медичними даними хворих на рак. Мобільний додаток орієнтований на пошук, систематизацію і зберігання інформації, що надходить хворому на рак під час обстеження, лікування і реабілітації. Ступінь актуальність роботи збільшується тим, що персональний мобільний медичний «органайзер» розрахований на користувачів (пацієнтів), що не є фахівцями у галузі медицини та у яких діагностовано рак – найпоширеніше і найнебезпечніше захворювання, що за показниками захворюваності і смертності посідає на сьогоднішній день друге місце після серцево-судинних захворювань. Програма може містити ряд сервісів, в перелік яких доцільно включити: «Гід по захворюванню» (інформаційно-довідковий розділ, стисла адаптована загальна інформація щодо онкологічного захворювання); «Історія хвороби» (систематизація і зберігання інформації, яку отримує пацієнт від лікаря, моніторинг стану власного здоров’я за допомогою запрограмованих стандартизованих опитувальників); «Запитання лікарю» (планування та запис подій, пов’язаних з відвідуванням лікаря). Відповіді лікаря на запитання можуть бути записані у вигляді текстового- або аудіо-файлу; «Ваш лікар» (зберігання довідково-контактної інформації про спеціалістів, що входять в групу медичного супроводу користувача-пацієнта); «Довідник» (глосарій, компендіум, довідник про онкологічні медичні заклади тощо). Щодо технічних деталей - програма може бути реалізована мовою Java та Android API з використанням елементів об’єктно-орієнтованого програмування. Візуальна частина програми - із застосуванням мови XML. Діаграми станів і діаграми використання можуть бути створені на мові UML. В якості інтегрованого середовища розробки (IDE) може бути використана програма Eclipse з вбудованим Android SDK.
Реалізація такого проекту забезпечить систему охорони здоров'я новими можливостями для розв’язання проблем доступності, якості, ефективності та оперативності надання освітніх, медичних та медико-санітарних послуг і консультацій.
Сучасні імуноцитохімічні методи діагностики пухлинних захворювань кровотворної і лімфоїдної тканин

2017 рік

Згідно нової класифікації ВООЗ (2016) розроблені та апробовані високочутливі методи лабораторної діагностики гострих мієлоїдних і лімфоїдних лейкозів, хронічного мієлолейкозу, інших форм мієлопроліферативних новоутворень, множинної мієломи та мієлодиспластичних синдромів (передлейкозів) з використанням панелі вітчизняних моноклональних антитіл (серія ІЕПОР). Проведення уточненої діагностики гемобластозів у відповідності зі світовими критеріями забезпечує підвищення ефективності лікування онкогематологічних хворих. Розробка впроваджена в клінічну практику. На сьогодні продовжується плідна співпраця з гематологічними відділеннями ряду закладів охорони здоров‘я м. Києва, зокрема: Київський міський гематологічний центр, 9-та клінічна лікарня м. Києва, гематологічний центр КЗ “Феофанія” ДУС, Київський міський онкологічний центр.
Спосіб визначення індивідуального прогнозу 5-річної виживаності хворих на рак яєчника

2017 рік

запропоновано до впровадження в лікувальні заклади онкологічного профілю спосіб індивідуального прогнозу 5-річної виживаності хворих на рак яєчника в залежності від молекулярного фенотипу новоутворення. Спосіб базується на визначенні експресії біомолекулярних маркерів (р53, Кі-67, рецепторів естрогенів і прогестерону та щільності мікросудин) у пухлинних клітинах яєчника з використанням імуногістохімічного методу, що дозволяє передбачити перебіг захворювання і може бути підставою для проведення персоніфікованої терапії хворих на післяопераційному етапі. Уніфікованість, відтворюваність, доступність та специфічність методології надасть можливість отримувати об’єктивну інформацію щодо агресивності пухлинного процесу у хворих на рак яєчника. Використання представленої розробки дозволить удосконалити прогнозування перебігу захворювання для корекції алгоритму лікування хворих на рак яєчника.
Спосіб визначення індивідуальної чутливості людини до опромінення на основі хромосомного G2-теста

2017 рік

Зростання захворюваності на злоякісні новоутворення (ЗН) в Україні в значній мірі пов’язано з підвищенням канцерогенного, в тому числі радіаційного, навантаження на населення. Цьому сприяє інтенсивне використання іонізуючих випромінювань в медичній практиці; розвиток радіаційних технологій; а також забруднення значних територій України радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тому визначення індивідуальної чутливості (ІЧ) людини до опромінення має практичне та соціальне значення для формування серед населення груп підвищеного ризику радіогенної патології, в першу чергу ЗН, генетичних аномалій та репродуктивних проблем. Відносний ризик розвитку раку у осіб з радіочутливим генотипом підвищений у декілька разів.
Спосіб визначення індивідуальної радіочутливості людини полягає в оцінці цитогенетичного ефекту, індукованого тестуючим рентгенівським опроміненням в найбільш радіочутливому періоді (пізньому G2) культури лімфоцитів периферичної крові. Аналіз метафаз та розрахунок коефіцієнтів ІЧ дозволяє виявляти індивідуумів, гіперчутливих до опромінення, в першу чергу в діапазоні малих (надфонових) доз.
Переваги запропонованого способу полягають в його здійсненні на індивідуальному рівні, що дозволяє виявляти осіб з радіочутливим генотипом та формувати групи підвищеного променевого і канцерогенного ризиків.
Запропонований спосіб визначення ІЧ людини до опромінення на основі хромосомного G2-теста з методичними науково обґрунтованими підходами – це стратегія ефективної первинної профілактики радіогенного раку. Впровадження даного способу спрямовано на захист геному високорадіочутливих осіб від дії малих (надфонових доз опромінення). Цитогенетичне обстеження з використанням хромосомного G2-теста ми пропонуємо проводити в першу чергу серед робітників атомних підприємств, медичного персоналу, діяльність яких пов’язана з використанням джерел іонізуючих випромінювань а також при проведенні моніторингу здоров’я серед найбільш критичних та вразливих груп населення, що мешкають на радіаційно-забруднених територіях країни (діти, вагітні).
Запропонований спосіб визначення ІЧ до опромінення рекомендуємо призначати онкологічним хворим до початку променевої терапії з метою запобігання ранніх та віддалених променевих ускладнень із боку здорових тканин, що потрапляють в зону опромінення пухлин.
Поліфенолвмісні рослинні біокомпозити з протипухлинною та радіопротекторною дією

2017 рік

У співдружності з Інститутом біохімії і біотехнології ім. С.Дурмішидзе НААН Грузії розроблена серія біокомпозитів на основі зеленого чаю, червоного винограду та лимону з високою протипухлинною, радіопротекторною, бактерицидною та фунгіцидною активністю. Проведено повний цикл їх доклінічних випробувань, а також досліджено молекулярні механізми їх протипухлинної дії. Протипухлинна активність композитів при їх самостійному застосуванні була досить високою (індекс гальмування росту пухлин становив 20-60%) і проявлялася щодо експериментальних пухлин різноманітного гістологічного походження (карцином легені та молочної залози, сарком, лейкозів) мишей та щурів. Вперше виявлено здатність біокомпозитів значно підвищувати терапевтичну активність широко застосовуваних протипухлинних лікарських препаратів (цисплатину, доксорубіцину, циклофосфаміду, метотрексату) — в тому числі й щодо пухлин, які мають високий рівень резистентності до цих препаратів. Встановлено значну радіопротекторну, бактерицидну та фунгіцидну активність композитів, а також їх здатність гальмувати синтез в організмі тварин таких небезпечних канцерогенів, як нітрозаміни.
Розроблені рослинні біокомпозити можуть бути застосовані:
1. Як компоненти комплексної профілактики та комплексного лікування онкологічних хворих.
2. Як засоби супроводу при хіміотерапії онкологічних хворих для підсилення терапевтичного ефекту протипухлинних препаратів та зниження їх побічних токсичних ефектів.
3. В харчовій промисловості при виробництві кондитерських виробів, молочних продуктів, безалкогольних і тонізуючих напоїв, натуральних соків для підсилення їх харчової та біологічної цінності, а також для надання продуктам нових властивостей та підвищення їх якості.
Розробка захищена патентами України.
Металовмісні білки як маркери моніторингу перебігу та ефективності хіміотерапевтичного лікування хворих на рак молочної залози

2017 рік

Запропоновано до впровадження в лікувальні заклади онкологічного профілю малоінвазивний спосіб персоналізованого моніторингу перебігу захворювання у пацієнток з раком молочної залози. Спосіб базується на визначенні рівнів специфічних маркерів – металовмісних протеїнів, що беруть участь в регуляції метаболізму заліза та міді в організмі людини, у хворих на рак молочної залози з використанням методу імуноферментного аналізу. Уніфікованість, відтворюваність, доступність та низька собівартість, а також висока чутливість і специфічність дозволяють отримувати об’єктивну інформацію щодо перебігу та ефективності лікування хворих. Використання запропонованого комплексу позапухлинних маркерів у вигляді металовмісних білків дозволить удосконалити якість прогнозування перебігу захворювання, забезпечувати індивідуалізований підхід до підбору тактики лікування, що сприятиме значному поліпшенню якості та тривалості життя хворих завдяки покращенню ефективності хіміотерапевтичного лікування.
Протипухлинна аутологічна вакцина

2017 рік

Запропоновано до впровадження в лікувальні заклади онкологічного профілю оригінальну технологію виготовлення засобу персоніфікованого лікування – протипухлинна аутовакцина, складовою якої є біотехнологічно модифіковані пухлиноасоційовані антигени аутологічного тканинного матеріалу пухлини та продукти синтезу мікробного походження. Вакцина пройшла повний цикл доклінічних та 3 фази клінічних досліджень (протокол №43 засідання Президії Вченої медичної ради МОЗ України від 28 квітня 2000 р.). На протипухлинну вакцину одержано Сертифікат про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату «Протипухлинна аутовакцина» (№411/03-300 200000 від 09.12.2003 р). Розроблено технологічний промисловий регламент (ТПР №64-37046921-001-05 від 21.02.2006 р., протокол №8) на виробництво протипухлинної аутовакцини, затверджений Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України.
Включення протипухлинної аутовакцини в схеми лікування онкологічних хворих дозволяє запобігти розвитку рецидивів і метастазів, підвищити показники виживаності таких хворих та покращити якість їх життя. Слід відмітити, що вакцина добре переноситься хворими, не токсична, проста в застосуванні. Собівартість виготовлення вакцини не висока, тому продукт доступний для пацієнтів різних соціальних груп. Використання вакцини дозволить забезпечити економічний ефект за рахунок збільшення терміну та якості життя пацієнтів працездатного віку, які пройшли лікування з приводу онкологічної хвороби. Результати клінічної ефективності протипухлинної аутовакцини захищені патентами України та представлені в наукових публікаціях вітчизняних і закордонних виданнях.
В 2016 р за даними Національного Канцер-Реєстру України було оцінено показники 5-, 10- та 15-річної виживаності хворих на рак шлунку, колоректальний рак та рак молочної залози. Показники виживаності вакцинованих хворих із зазначеними пухлинами значно перевищують такі показники хворих, яких лікували згідно стандартних протоколів.
Отримані результати є підґрунтям для залучення додаткових інвестицій з метою проведення багатоцентрових клінічних випробувань та налагодження виробництва протипухлинної вакцини згідно вимог GMP. Це буде сприяти включенню протипухлинної вакцини в стандарти для персоніфікованого лікування онкологічних хворих та дозволятиме вивести даний біотехнологічний продукт на вітчизняний та міжнародний ринок.
Моноклональні антитіла для імуномоніторингу та діагностики раку

2017 рік

Створено набори очищених моноклональних антитіл (МКАТ), що продукуються гібридомами. До колекції гібридом входять клітини-продуценти МКАТ до CD3, CD4, CD7, CD8, CD10, CD13, CD15, CD16, CD20, CD22, CD25, CD27, CD34, CD37, CD38, CD43, CD45, CD45RA, CD48, CD54, CD56, CD66e, CD95, CD150, CD227, CD326, HLA-ABC, HLA-DR, kappa і lambda легких ланцюгів імуноглобулінів, пан-цитокератину, цитокератину-18, p53 та IPO-38. Показано, що ці МКАТ можна використовувати із застосуванням біохімічних, імуноцитохімічних та імуногістохімічних методів дослідження (вестерн-блот аналіз, імунопреципітація, імунофлуоресцентна та конфокальна мікроскопія, проточна цитофлуориметрія, імуногістохімія на парафінових зрізах). Розробку внесено до Держреєстру виробів медичного призначення і дозволено для застосування в Україні (безстрокова ліцензія). Призначення розробки: рання діагностика рака та лейкозів, диференційна діагностика пухлин різного гістогенезу, виявлення метастазів, оцінка імунологічного статусу, моніторинг перебігу СНІД, контроль ефективності лікування хворих. Переваги: Вітчизняних аналогів даної розробки не існує. За специфічністю та якістю вітчизняні МКАТ не поступаються закордонним аналогам. Собівартість суттєво нижча за імпортовані аналоги. Впроваджена розробка в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Е.Кавецького НАН України та Інституті нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України. Набори МКАТ можуть бути використані в діагностичних лабораторіях та науково-дослідних установах.
Нет данных для отображения

ІС «ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА КИЄВА» © 2017 КНДУ «НДІРоМ»